Λήγει η προθεσμία για 350 θέσεις στις σχολές Αστυνομίας

Την Τετάρτη (5/6) λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών στον διαγωνισμό για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.)

Λήγει η προθεσμία για 350 θέσεις στις σχολές Αστυνομίας

Πρόκειται για 350 θέσεις οι οποίες θα καλυφθούν μέσω του συστήματος των Πανελληνίων Εξετάσεων.

Στον διαγωνισμό μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή άνδρες και γυναίκες εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις:

-Να μην υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 (δηλαδή όσοι/ες γεννήθηκαν από 01-01-1994 και μεταγενέστερα)

-Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών, που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της χώρας

-Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστωμένη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις για τη σωματική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών Στρατού Ξηράς

-Να έχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου

-Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους

-Να έχουν ανάστημα (άνδρες και γυναίκες) τουλάχιστον 1,70 μ, χωρίς υποδήματα

-Να μην έχουν καταδικασθεί για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή διαφόρων εγκλημάτων, για τα οποία επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών

-Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους

-Να μην τελούν υπό απαγόρευση ή δικαστική συμπαράσταση

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

-Δύο φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας, στο πίσω μέρος των οποίων θα αναγράφεται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο, ευκρινώς
αίτηση συμμετοχής

-Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (οι ομογενείς από τη Βόρειο Ήπειρο, την Κύπρο και την Τουρκία, υποβάλουν ευκρινές φωτοαντίγραφο του νόμιμου τίτλου παραμονής τους στην Ελλάδα)

-Υπεύθυνη δήλωση (στην οποία θα αναφέρουν ότι έχουν τα απαιτούμενα προσόντα συμμετοχής όπως αυτά αναφέρονται στην πτοκήρυξη ή θα δηλώσουν προτίμηση σε μία ή και στις δύο Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας (Αστυφυλάκων – Αξιωματικών), στο Μηχανογραφικό Δελτίο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Στην ίδια δήλωση αναφέρουν αν υπάγονται σε ειδική κατηγορία και ποια, καθώς και εάν επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος)

Οι έγγαμοι/ες με αλλογενείς αλλοδαπούς υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνουν την υπηκοότητα του/ης συζύγου τους