Όροι χρήσης

H Θ.Μ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑΙ & ΑΘΛΗΤΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ (Εταιρεία), μέσω του διαδικτυακού τόπου fosonline.gr (site) που λειτουργεί, παρέχει τις υπηρεσίες της στους επισκέπτες / χρήστες της σύμφωνα με τους παρακάτω Όρους Χρήσης. Η ανάγνωση αυτού του κειμένου απαιτείται πριν από τη χρήση των υπηρεσιών της Εταιρείας. Η περιήγηση και η χρήση συνεπάγεται την αποδοχή των όρων αυτών.  
Η διαχείριση του fosonline.gr δηλώνει στον επισκέπτη ότι λαμβάνει κάθε αναμενόμενο μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα.

- Προοίμιο
Ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου fosonline.gr ο οποίος παρέχει στους χρήστες/επισκέπτες το περιεχόμενο άρθρων και δημοσιογραφικού υλικού (εφεξής «Περιεχόμενο») κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ» «ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ".
Το fosonline.gr δεν σας εγγυάται ούτε υπόσχεται ότι:
(α) Η Εφαρμογή και το Περιεχόμενο θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σας.
(β) Η Εφαρμογή και το Περιεχόμενο θα είναι αδιάλειπτα, έγκαιρα, ασφαλή ή αλάνθαστα.
(γ) Η Εφαρμογή και το Περιεχόμενο θα είναι ακριβή.
(δ) Τυχόν λάθη στην Εφαρμογή και το Περιεχόμενο θα διορθώνονται.
Ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου fosonline.gr έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του site και την τυχόν καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής σε αυτό). Επίσης, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του.
Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του site συμφωνεί να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και β) διατηρεί και επιμελώς να ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.  
Κατά την εγγραφή στο Site ο επισκέπτης/χρήστης ορίζει και υποβάλλει καταρχήν ο ίδιος την ηλεκτρονική του διεύθυνση. Μόλις ο επισκέπτης/χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει το site, θα παραλάβει επιβεβαίωση του προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (user name) που ο ίδιος θα έχει ορίσει. Ο επισκέπτης/χρήστης παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται από το ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο ή/και με τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό του (user account). Ο επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί να ειδοποιεί αμέσως την Εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού του και την τυπική έξοδο του από αυτόν στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των επισκεπτών/χρηστών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα. Η Εταιρεία διατηρεί αρχείο με τις δηλωθείσες ηλεκτρονικές διευθύνσεις και έχει δικαίωμα να αποστέλλει μηνύματα ενημερωτικού χαρακτήρα στους κατόχους των ηλεκτρονικών διευθύνσεων εκτός εάν οι τελευταίοι δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο. Μετά τη δημιουργία του λογαριασμού του Site, η διαγραφή του επισκέπτη/χρήστη είναι δυνατή με υποβολή αιτήματος στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επισκεπτών/Χρηστών/Συνδρομητών της Εταιρείας. Οι χρήστες/επισκέπτες κατανοούν και αποδέχονται ότι η Εταιρεία διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του site και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου τους στους χρήστες/επισκέπτες που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.  

- Πνευματική ιδιοκτησία
Ο διαδικτυακός τόπος fosonline.gr και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων του (συμπεριλαμβανομένων ιδεών, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών, σχεδίων, λογισμικού, συνδέσμων κλπ) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας Θ.Μ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑΙ & ΑΘΛΗΤΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Η αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου, τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου fosonline.gr με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της από τους διαχειριστές του fosonline.gr ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου πνευματικών δικαιωμάτων που περιλαμβάνει. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το site, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της εταιρείας.

- Περιορισμός Ευθύνης - Ασφάλεια
Ο διαδικτυακός τόπος fosonline.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία από χρήση δεδομένων που προκύπτει από:
(α) Την χρήση ή την αδυναμία χρήσης της Εφαρμογής, καθώς και τη διαθεσιμότητα, τη παροχή ή ανεπάρκεια παροχής υπηρεσιών ή πληροφοριών, την πρόσβασή του χρήστη ή την μη ικανότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες του 
(β) Την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο περιεχόμενό και τα δεδομένα του χρήστη ή τροποποίηση αυτών,
(γ) Δηλώσεις ή ενέργειες οποιουδήποτε τρίτου.
(δ) Την απόφαση του χρήστη να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου.
Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το fosonline.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του fosonline.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Το fosonline.gr δεν εγγυάται σε οποιαδήποτε περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και όχι οπωσδήποτε το fosonline.gr. Ο διαδικτυακός τόπος fosonline.gr περιλαμβάνει “συνδέσμους” προς άλλα web sites. Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Internet, ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι επισκεπτόμενος τα περιεχόμενα τρίτων που ανεβαίνουν στις υπηρεσίες του fosonline.gr, είναι πιθανό να εκτεθεί σε περιεχόμενο απρεπές, ενοχλητικό, κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση το fosonline.gr δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για τόσο για το περιεχόμενο τους, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών τους όσο και για τους Όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους άλλα web sites ακολουθούν ή οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν υποστεί ο χρήστης, λόγω της έκθεσής του στο παραπάνω περιεχόμενο, όπως επίσης και για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους το fosonline.gr παραπέμπει μέσω άλλων συνδέσμων.
Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο fosonline.gr αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη/χρήστη του fosonline.gr. Οι επισκέπτες / χρήστες του fosonline.gr, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.
Αν και ο δικτυακός τόπος fosonline.gr καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προστατευθεί από ψηφιακούς ιούς ή/και οποιουδήποτε άλλου είδους βλαβερά ή καταστροφικά αρχεία ή/και προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο δικτυακός τόπος, ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά και δεν θα προσβληθούν οποτεδήποτε από τέτοια στοιχεία. Συνεπώς η ακεραιότητα και διαφύλαξη των λογισμικών συστημάτων και του εξοπλισμού κάθε επισκέπτη/χρήστη εναπόκειται στη δική του επιμέλεια κι ο δικτυακός τόπος δε θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση προσβολής του ηλεκτρονικού εξοπλισμού (software και hardware) των χρηστών από “ιούς” και άλλα βλαβερά αρχεία όπως αυτά εκτίθενται παραπάνω.

- Χρήση των cookies
O διαδικτυακός τόπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του κόμβου. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών του κόμβου, για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του κόμβου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης / χρήστης του κόμβου μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του κόμβου είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του κόμβου δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του, ορισμένες δυνατότητες που παρέχονται στην τοποθεσία του fosonline.gr ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ενώ ορισμένες ιστοσελίδες μπορεί να μην εμφανίζονται σωστά. Επίσης, ο διαδικτυακός τόπος δύναται να καταγράφει και προς τούτο συναινεί ρητά ο επισκέπτης/χρήστης τη διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet, τα οποία στοιχεία αξιοποιούνται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών.

- Πως Μπορείτε να Απενεργοποιήσετε τη Χρήση Cookies: Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, αναλόγως του φυλλομετρητή σας επισκεφθείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες, για να λάβετε γνώση για τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες:
• Internet Explorer
• Firefox
• Chrome
• Safari
• Safari for iPad and iPhone
Η ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org προσφέρει καλές κι απλές οδηγίες σχετικά με το πώς να διαχειρίζεστε τα cookies, χρησιμοποιώντας διαφορετικά είδη πλοηγών ίντερνετ.  

- Πληροφορίες μη προσωποπαγείς
Κατά την επίσκεψη του δικτυακού τόπου είναι ενδεχόμενο να συλλεχθούν κάποια στοιχεία που δεν μπορούν να συσχετιστούν με συγκεκριμένο πρόσωπο (μη προσωποπαγή), τα οποία βοηθούν την Εταιρεία αποκλειστικά στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους αναγνώστες της. Για παράδειγμα καταγράφονται τα «domains» από τα οποία προέρχονται οι επισκέψεις και γίνεται μέτρηση των δραστηριοτήτων των επισκεπτών στον δικτυακό τόπο, αλλά με τρόπο που τα συλλεγόμενα στοιχεία παραμένουν μη προσωποπαγή, δηλαδή ανίκανα να προσδιορίσουν την ταυτότητα του χρήστη. Οι πληροφορίες αυτές ονομάζονται και δεδομένα «clickstream» και χρησιμοποιούνται και αναλύονται μόνο αθροιστικά, με σκοπό την κατανόηση τάσεων και μοτίβων. Οι παραπάνω πληροφορίες δεν εξετάζονται σε επίπεδο μεμονωμένων χρηστών. Ο δικτυακός τόπος μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία για να αναλύσει τις τάσεις και τα στατιστικά δεδομένα και ως εκ τούτου να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες στους αναγνώστες..

- Ηλεκτρονικό Εμπόριο - Όροι απορρήτου
Η Θ.Μ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑΙ & ΑΘΛΗΤΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ παρέχει στον επισκέπτη/χρήστη τη δυνατότητα να αποκτά μέσω ηλεκτρονικής αγοράς – συνδρομής, έντυπα της Εταιρείας καθώς και τρίτων από τους οποίους έχει λάβει τη σχετική άδεια (εφεξής «τα Έντυπα») σε ψηφιακή μορφή, με σκοπό την απλούστευση της πρόσβασης στην ενημέρωση και την πληροφορία. Η προβολή και η ανάγνωση των ψηφιακών εντύπων θα πραγματοποιείται αποκλειστικά στον προσωπικό υπολογιστή, στο tablet ή στο Smartphone του Συνδρομητή και σύμφωνα με όλους τους παρόντες όρους και κάθε υφιστάμενη ή στο μέλλον θεσπιζόμενη σχετική διάταξη για τις πωλήσεις από απόσταση, την προστασία των καταναλωτών και την προστασία των προσωπικών του δεδομένων. Τα πνευματικά δικαιώματα που ενσωματώνονται στην παρούσα υπηρεσία και στα έντυπα ανήκουν κατά αποκλειστικότητα στην Εταιρεία ή στις εκδοτικές επιχειρήσεις από τις οποίες έχει λάβει την άδεια για την διάθεση των εντύπων τους μέσω του Site. Τα έντυπα που λαμβάνει ο Συνδρομητής δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν σε αντίτυπα, ενώ επίσης απαγορεύεται η διάθεση αυτών με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους με ή χωρίς αντάλλαγμα. Η παροχή συνδρομητικών Υπηρεσιών παρέχεται στον κάθε Συνδρομητή ανάλογα με το χρονικό διάστημα που θα επιλέξει. Το είδος, η χρονική διάρκεια, το κόστος παροχής Συνδρομητικών Υπηρεσιών και το Δικαίωμα Υπαναχώρησης, διαμορφώνονται ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική της Εταιρείας και περιγράφονται αναλυτικά στην σελίδα συνδρομών. 
Για την πραγματοποίηση συναλλαγών από το Site απαιτείται η χρήση των Προσωπικών Κωδικών Πρόσβασης. Οι κωδικοί αυτοί είναι αυστηρά προσωπικοί για κάθε συνδρομητή και δεν πρέπει να γνωστοποιούνται σε οποιονδήποτε τρίτο. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει για τους συνδρομητές από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση των Προσωπικών Κωδικών Πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής τους ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. H Εταιρεία συνεργάζεται για τις ηλεκτρονικές της αγορές με την VISA και την MASTERCARD καθώς και την Pay Pal που είναι νομίμως εξουσιοδοτημένη ως πιστωτικός οργανισμός. Οι συναλλαγές και χρεώσεις δεν γίνονται στο περιβάλλον του fosonline.gr ή της Θ.Μ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑΙ & ΑΘΛΗΤΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ ούτε του server στον οποίον φιλοξενείται η ιστοσελίδα αλλά πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω της Pay Pal και της Τράπεζας Eurobank. Ο συναλλασσόμενος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθή, πλήρη και αληθή καταγραφή των στοιχείων της πιστωτικής του κάρτας, αναγνωρίζει δε ρητά ότι το fosonline.gr και η εταιρεία Θ.Μ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑΙ & ΑΘΛΗΤΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη για τα στοιχεία αυτά ή την ορθή χρήση τους. Η Εταιρεία δεν τηρεί αρχείο με τα στοιχεία καρτών. Τα στοιχεία της κάρτας δεν αποθηκεύονται στο site αλλά προωθούνται αυτόματα στο σύστημα των συνεργαζόμενων πιστωτικών φορέων.

- Προστασία προσωπικών δεδομένων
Για οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του Site και για οποιαδήποτε παραγγελία υπηρεσιών, ο επισκέπτης/χρήστης/συνδρομητής προβαίνει σε εγγραφή στις υπηρεσίες του Site και γνωστοποιεί τα προσωπικά του στοιχεία που του ζητούνται (ηλεκτρονική διεύθυνση και προσωπικοί κωδικοί). Η Θ.Μ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑΙ & ΑΘΛΗΤΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ σε συμμόρφωση προς τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του παραπάνω Κανονισμού κι εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»). Ο σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι: α. Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει το fosonline.gr έναντι του χρήστη/επισκέπτη, η στατιστική ανάλυση των ως άνω στοιχείων έτσι ώστε το fosonline.gr να έχει ολοκληρωμένη εικόνα για τους επισκέπτες/χρήστες της γενικά και ειδικά για κάθε επισκέπτη/ χρήστη της, η ανάπτυξη προωθητικών ενεργειών προβολής των νέων υπηρεσιών του fosonline.gr προς τους επισκέπτες/ χρήστες (marketing), η ενημέρωση του χρήστη/επισκέπτη για τυχόν διενεργούμενες από το fosonline.gr εκδηλώσεις κι η συμμετοχή του χρήστη/επισκέπτη σε κληρώσεις που διενεργεί η Θ.Μ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑΙ & ΑΘΛΗΤΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ.

Τα εν λόγω δεδομένα δεν αποκαλύπτονται σε οποιονδήποτε τρίτο, παρά μόνον εάν τούτο επιβάλλεται εκ του νόμου ή κατόπιν δικαστικής απόφασης ή εφόσον ζητηθεί από οποιαδήποτε κρατική ή κανονιστική αρχή, καθώς κι όταν υπάρχει ρητή συγκατάθεση του επισκέπτη για την με οποιοδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών του στοιχείων. Τα παραπάνω δεδομένα δεν θα αποσταλούν σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό εκτός αν η Επιτροπή έχει αποφασίσει ότι διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας από την τρίτη χώρα, από έδαφος ή από έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους τομείς στην εν λόγω τρίτη χώρα ή από τον εν λόγω διεθνή οργανισμό κατά το άρθρο 45 του Κανονισμού και θα τηρηθούν για όσο διάστημα διαρκεί η σχέση του fosonline.gr με τον επισκέπτη/ χρήστη και μετά το τέλος της για όσο χρόνο απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών και των αναγκών αυτής.
Ο επισκέπτης/χρήστης διατηρεί τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία δικαιώματα (δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, εναντίωσης στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κα.). Έχει δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης ή διαγραφής καθώς και περιορισμού φορητότητας ή αντίθεσης στην επεξεργασία των δεδομένων του και μπορεί ανακαλέσει αυτή τη συγκατάθεσή του, οποτεδήποτε, με δήλωσή του προς την Θ.Μ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑΙ & ΑΘΛΗΤΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ κι έχει δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
ε. Αρμόδιος για την διεκπεραίωση αιτημάτων και αντιρρήσεων των χρηστών είναι ο εκάστοτε Υπεύθυνος του fosonline.gr.
Ο επισκέπτης/χρήστης δίδει με την παρούσα τη ρητή του συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα για τους εν λόγω σκοπούς καθώς και για: α. την ενημέρωσή του με αποστολή sms, ή/και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τυχόν προσφορά νέων υπηρεσιών/προϊόντων του fosonline.gr, τη διενέργεια στατιστικών ερευνών, τη συμμετοχή του σε κληρώσεις μεταξύ των επισκεπτών/ χρηστών που διενεργεί το fosonline.gr και την ενημέρωσή του για διενεργούμενες από τη Θ.Μ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑΙ & ΑΘΛΗΤΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ εκδηλώσεις.
Η συγκατάθεση που δίνεται για το σκοπό ενημέρωσης δεν επιφέρει συνέπειες από τη τυχόν άρνηση του εμπλεκόμενου φυσικού προσώπου. Η συγκατάθεση δεν απαιτείται όταν: α) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση των παραγγελιών, β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της Θ.Μ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑΙ & ΑΘΛΗΤΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος της Θ.Μ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑΙ & ΑΘΛΗΤΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ ή άλλου φυσικού προσώπου, δ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον και ε) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Θ.Μ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑΙ & ΑΘΛΗΤΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του επισκέπτη/ χρήστη που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ιδίως αν το υποκείμενο των δεδομένων είναι παιδί.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του fosonline.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Οι όροι αυτοί διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το fosonline.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.

- Τροποποίηση Όρων και Προϋποθέσεων
Το fosonline.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους ή/και κανόνες ή/και τις προϋποθέσεις, που γίνονται μέσω αυτής χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ενημερώνοντας τους επισκέπτες με ανάρτηση των νέων όρων και προϋποθέσεων στον διαδικτυακό του τόπο.

- Εφαρμοστέο Δίκαιο
Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των παραπάνω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν χωρίς σε οποιαδήποτε περίπτωση να θίγεται η ισχύς των υπόλοιπων όρων. Το παρόν αποτελεί συνολική συμφωνία μεταξύ του διαδικτυακού τόπου fosonline.gr και του επισκέπτη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτήν. Κάθε διαφορά, διαφωνία ή διένεξη σχετικά με την εκτέλεση, εφαρμογή ή ερμηνεία του παρόντος και γενικά ό,τι αφορά τις σχέσεις που θα δημιουργηθούν από το παρόν, θα λύεται από τα Δικαστήρια της Αθήνας, που καθίστανται με την παρούσα αποκλειστικά αρμόδια.