Πολιτική κατά των διακρίσεων, την παρενόχληση και τον εκφοβισμό

ΑΡΧΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ «Θ. Μ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΑΙ & ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ» ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΤΗΝ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ & ΤΟΝ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ
ΑΡΧΕΣ-ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ-ΟΡΙΣΜΟΙ


∘ Στην Εταιρεία Θ. Μ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΑΙ & ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ δεν γίνεται ανεκτή οποιαδήποτε μορφή παρενόχλησης, εκφοβισμού, εργασιακής ψυχολογικής κακομεταχείρισης, επιθετικής ή αδικαιολόγητης συμπεριφοράς, προσβλητικής, ενοχλητικής και γενικά ανεπιθύμητης συμπεριφοράς σε βάρος οποιουδήποτε Εργαζόμενου ή πελάτη, εκ μέρους προϊσταμένου, συναδέλφου ή/και τρίτων και κάθε Εργαζόμενος που είναι τυχόν αποδέκτης ή μάρτυρας τέτοιων περιστατικών οφείλει να ενημερώσει άμεσα την Διοίκηση της Εταιρείας που παρέχει την διαβεβαίωση διαχείρισης του θέματος με διακριτικότητα, εχεμύθεια και αποτελεσματικότητα.
∘ Στην Εταιρεία Θ. Μ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΑΙ & ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ δεν γίνεται ανεκτή οποιαδήποτε μορφή διακρίσεων ή παρενόχλησης βάσει φυλής, χρώματος, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, φύλου, ηλικίας, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών κατάστασης βετεράνου, στρατιωτικής φύσης ή οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου, σωματικής ή νοητικής αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης ή ιατρικών εν γένει παθήσεων, σωματικής εμφάνισης, ή άλλου στοιχείου που προστατεύεται από την ελληνική κι ενωσιακή νομοθεσία. Επιπλέον, ο προκατειλημμένος τρόπος σκέψης και οι συμπεριφορές διακρίσεων δεν επιτρέπονται ούτε γίνονται αποδεκτές στον χώρο εργασίας.
Ειδικότερα, για τους σκοπούς της εν λόγω απαγόρευσης: α) ως «βία και παρενόχληση» νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς, πράξεις, πρακτικές ή απειλές αυτών, που αποσκοπούν, οδηγούν ή ενδέχεται να οδηγήσουν σε σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή οικονομική βλάβη, είτε εκδηλώνονται μεμονωμένα είτε κατ' επανάληψη, β) ως «παρενόχληση» νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς, που έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου και τη δημιουργία εκ-φοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος, ανεξαρτήτως εάν συνιστούν μορφή διάκρισης, και περιλαμβάνουν και την παρενόχληση λόγω φύλου ή για άλλους λόγους διάκρισης, γ) ως «παρενόχληση λόγω φύλου» νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με το φύλο ενός προσώπου, οι οποίες έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου αυτού και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος κατά το άρθρο 2 του ν. 3896/2010 (Α' 107) και την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4443/2016 (Α' 232). Οι μορφές συμπεριφοράς αυτές περιλαμβάνουν και τη σεξουαλική παρενόχληση του ν. 3896/2010, καθώς και μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την έκφραση, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου του προσώπου. Οι μορφές συμπεριφοράς βίας και παρενόχλησης μπορούν να λαμβάνουν χώρα ιδίως: (α) σε οποιονδήποτε χώρο της Θ. Μ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΑΙ & ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων και ιδιωτικών χώρων και χώρων όπου οι εργαζόμενοι παρέχουν εργασία, λαμβάνουν αμοιβή, κάνουν διάλειμμα ιδίως, για ανάπαυση ή για φαγητό, σε χώρους ατομικής υγιεινής και φροντίδας, αποδυτηρίων ή καταλυμάτων που παρέχει η εταιρεία στο προσωπικό της και στους επισκέπτες , (β) στις κάθε είδους μετακινήσεις τα ταξίδια, την εκπαίδευση, καθώς και τις εκδηλώσεις και τις κοινωνικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την εργασία ή συνδέονται με τις δράσεις της Θ. Μ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΑΙ & ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ και (γ) κατά τις επικοινωνίες που σχετίζονται με την εργασία τις δράσεις της Θ. Μ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΑΙ & ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πραγματοποιούνται μέσω τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας.
∘ Επιπλέον δεν επιτρέπεται η κοινοποίηση στα μέσα γραπτών και προφορικών σχολίων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αστείων, που θα μπορούσαν να ερμηνευθούν ως σεξιστικά, ρατσιστικά, εκφοβιστικά, προσβλητικά ή συκοφαντικά.
∘ Η Θ. Μ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΑΙ & ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ α) παραλαμβάνει, διερευνά και διαχειρίζεται κάθε καταγγελία ή σχετική αναφορά επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή στη βία και παρενόχληση, με εμπιστευτικότητα και με τρόπο που σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και δεν παρεμποδίζει την παραλαβή, τη διερεύνηση και τη διαχείριση των καταγγελιών ή αναφορών αυτών, β) παρέχει συνδρομή και πρόσβαση σε κάθε αρμόδια δημόσια, διοικητική ή δικαστική αρχή, κατά την έρευνα τέτοιου είδους περιστατικού ή συμπεριφοράς, εφόσον της ζητηθεί από αυτές, γ) παρέχει στους εργαζομένους πληροφορίες σχετικές με τους πιθανούς κινδύνους βίας και παρενόχλησης στον χώρο αυτής και με τα σχετικά μέτρα πρόληψης και προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων τους επί τέτοιων περιστατικών, δ) αναρτά και καθιστά προσβάσιμη ενημέρωση για τις διαδικασίες που υφίστανται για την καταγγελία και την αντιμετώπιση τέτοιων μορφών συμπεριφοράς, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας για τις αρμόδιες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, διοικητικές και δικαστικές αρχές
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Η Θ. Μ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΑΙ & ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ καθιερώνει ειδική διαδικασία όσον αφορά στα στάδια της αναφοράς ζητημάτων προστασίας από την παρενόχληση και τη βία. Αυτή η διαδικασία αποτυπώνει τα άμεσα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση ζητημάτων προστασίας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ένας ειδικός μηχανισμός διαμαρτυρίας-αναφοράς καθορίζεται για τον εντοπισμό και την αναφορά των προβλημάτων και των παραβάσεων της πολιτικής προστασίας, διασφαλίζοντας: α) την άμεση επικοινωνία και πρόσβαση του προσώπου που είναι αρμόδιο για την παραλαβή της αναφοράς καθώς και σε ανεξάρτητες αρχές, β) την κατάλληλη υποστήριξη και νομική βοήθεια όταν χρειάζεται.

1.1. Σημαντικά διαδικαστικά θέματα
∘ Διαδικαστικές αρχές:
Η διαδικασία αυτή βασίζεται στο ειδικό πεδίο εφαρμογής και τις παραπάνω αρχές αυτής της πολιτικής της Θ. Μ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΑΙ & ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ κατά της παρενόχλησης και της βίας. Τα παράπονα για παρενόχληση ή βία τυγχάνουν χειρισμού με ταχύτητα, σοβαρότητα και πλήρη εμπιστευτικότητα. Όλοι οι εργαζόμενοι/ες έχουν υποχρέωση πλήρους εχεμύθειας σε περίπτωση που καταθέτουν στοιχεία ως μέρος διερεύνησης καταγγελίας. Σχολιασμός εμπιστευτικών πληροφοριών ή/και διάδοση φημών δεν γίνεται ανεκτή. Όλοι οιν εργαζόμενοι/ες προστατεύονται από τη θυματοποίηση, τη δυσμενή μεταχείριση και τη βλαπτική μεταβολή συνθηκών επειδή συνέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο (πχ καταγγελία, μαρτυρία) στη διερεύνηση καταγγελίας παρενόχλησης ή σεξουαλικής παρενόχλησης.

∘ Κυρίως εμπλεκόμενα πρόσωπα στη διαδικασία – ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό:
- Η/Ο αιτούσα/ών/το πρόσωπο που υποβάλλει την αναφορά
- Η/Ο άμεση/ος προϊστάμενη/ος του προσώπου που υποβάλλει την αναφορά
- Το αρμόδιο πρόσωπο για την παραλαβή των αναφορών
- Η νόμιμη εκπρόσωπος της Θ. Μ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΑΙ & ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ και Ανώτερα Στελέχη
∘ Καταγραφή των εκθέσεων:
Ένα γραπτό αρχείο των εκθέσεων για τις αναφορές πρέπει να τηρείται, περιλαμβάνοντας τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί για το χειρισμό της κάθε υπόθεσης. Η/ Ο υπεύθυνη/ος για την τήρηση του αρχείου είναι το αρμόδιο πρόσωπο για την παραλαβή των αναφορών που διορίζεται από τη νόμιμο εκπρόσωπο της Θ. Μ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΑΙ & ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ σε συνεννόηση τα ανώτερα στελέχη της εταιρείας
∘ Ανταλλαγή πληροφοριών, προστασία προσωπικών δεδομένων και απόρρητο:
Ο σεβασμός στις αρχές της εμπιστοσύνης, της εμπιστευτικότητας και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητος. Ακολουθείται μια ασφαλής διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων εργαζομένων/ενδιαφερομένων μερών. Η προστασία των δεδομένων και η εχεμύθεια καταλαμβάνει όλες τις εργασίες και τα καθήκοντα της Θ. Μ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΑΙ & ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ και συνεχίζει και μετά την ολοκλήρωσή τους. Η ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων τηρείται απαρέγκλιτα.

1.2. Μία διαδικασία βήμα προς βήμα
1. Αναφορά του ζητήματος - Επικοινωνία:
- Οποιαδήποτε αναφορά κοινοποιείται από το μέλος του προσωπικού στην/ον άμεση/ο προϊστάμενό του/της και στην/στον υπεύθυνη/ο παραλαβής αναφορών-. Εάν η υπόθεση σχετίζεται με τη συμπεριφορά/ πράξεις της/του άμεσης/ου προϊσταμένου/ης, τότε η επικοινωνία γίνεται άμεσα με την/τον υπεύθυνη/ο παραλαβής αναφορών.
- Οποιαδήποτε αναφορά ή διαμαρτυρία από τρίτο πρόσωπο (εκτός από το προσωπικό) θα πρέπει να αναφέρεται στον/στην υπεύθυνο παραλαβής αναφορών - ή (σε περίπτωση απουσίας αυτού του μέλους) στον νόμιμο εκπρόσωπο της Θ. Μ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΑΙ & ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ
- Η/Ο υπεύθυνη/ος παραλαβής αναφορών είναι αρμόδιος για τη σωστή και άμεση αναφορά στον νόμιμο εκπρόσωπο της Θ. Μ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΑΙ & ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ

2. Άμεση προσοχή και υποστήριξη:
Εάν χρειάζεται, ιατρική και ψυχολογική αξιολόγηση και υποστήριξη θα πρέπει να παρέχεται άμεσα.

 

3. Επικοινωνία με τα αναφερόμενα πρόσωπα:
Γίνεται επαφή με τα αναφερόμενα πρόσωπα. Η έρευνα του περιστατικού διεξάγεται με εχεμύθεια κι αντικειμενικότητα.

4. Αξιολόγηση και λήψη αποφάσεων (επιλογές λήψης αποφάσεων):
Η/Ο υπεύθυνη/ος παραλαβής αναφορών πρέπει να προσπαθήσει να καταλάβει τι έχει συμβεί και να διαπιστώσει τα πραγματικά γεγονότα με όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικό και άμεσο τρόπο. Μετά την αξιολόγηση της αναφοράς υποβάλλει τα συμπεράσματά της/του και τις σχετικές προτάσεις στη νόμιμο εκπρόσωπο της Θ. Μ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΑΙ & ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ. Η νόμιμος εκπρόσωπος, σε συνεργασία με την/τον υπεύθυνη/ο παραλαβής αναφορών και, αν χρειαστεί, με τα ανώτερα στελέχη της εταιρείας, λαμβάνει την απόφαση σχετικά με το σχέδιο δράσης (αυτό μπορεί να περιλαμβάνει -ανάλογα με την περίπτωση-: περαιτέρω ενέργειες προστασίας με ασφαλή και ενδεδειγμένο τρόπο, καταγγελία στις τοπικές αρχές, διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων / καταγγελιών κλπ).

5. Αναφορά στις αρμόδιες αρχές:
Σε περίπτωση υποβολής σοβαρών αναφορών ή ισχυρισμών, η νόμιμος εκπρόσωπος θα υποβάλει σχετική αναφορά στην αρμόδια τοπική αρχή και θα ζητήσει τη συμβουλή της. Οι συμβουλές που δίνονται θα πρέπει να ακολουθούνται. Ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να κινηθεί δικαστική διαδικασία ή/και άλλες τυχόν νομικές διαδικασίες.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ

(1) «Διάκριση λόγω φύλου» σημαίνει κάθε άμεση ή έμμεση διάκριση, περιλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης ή λιγότερο ευνοϊκής μεταχείρισης ως αποτέλεσμα απόρριψης της εν λόγω συμπεριφοράς ή υποταγής σε αυτήν . Η «διάκριση λόγω φύλου» περιλαμβάνει οποιαδήποτε λιγότερο ευνοϊκής μεταχείρισης γυναίκας που σχετίζεται με την εγκυμοσύνη, τον τοκετό, τη γαλουχία, τη μητρότητα ή ασθένεια οφειλόμενη στην εγκυμοσύνη ή στον τοκετό, ενώ οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή για διάκριση εις βάρος προσώπων λόγω φύλου, αποτελεί διάκριση.
(2) Συστατικά στοιχεία των όρων «παρενόχληση» και «σεξουαλική παρενόχληση» είναι:

i. Η ανεπιθύμητη συμπεριφορά.

ii. Η συμπεριφορά που βασίζεται στο φύλο και η συμπεριφορά σεξουαλικής φύσης αντίστοιχα.

iii Η συμπεριφορά που μπορεί λογικά να θεωρηθεί, υπό τις περιστάσεις, ως προσβλητική, εκφοβιστική και ταπεινωτική από τον/την αποδέκτη/τρια και η οποία δημιουργεί ένα εχθρικό περιβάλλον εργασίας.

(3) «Ανεπιθύμητη Συμπεριφορά» είναι κάθε συμπεριφορά που είναι δυσάρεστη και προσβλητική για ’ένα άτομο. Δεν έχει σημασία αν τέτοια συμπεριφορά είναι μεμονωμένη ή επαναλαμβανομένη. Δεν έχει, επίσης, σημασία πώς αντιλαμβάνεται ο/η δράστης/τρια τη συμπεριφορά του/της έναντι του/της αποδέκτη/τριας ή ποια ήταν η πρόθεση του δράστη, ούτε χρειάζεται ο/η αποδέκτης/τρια της συμπεριφοράς να ενημερώσει τον/τη δράστη/τρια ότι η συμπεριφορά του/της είναι ανεπιθύμητη. Νοείται ότι το κατά πόσον η ίδια η συμπεριφορά είναι αποδεκτή και όχι ανεπιθύμητη από άλλους εργαζόμενους ή ότι θεωρήθηκε στο παρελθόν ως αποδεκτό χαρακτηριστικό του εργασιακού περιβάλλοντος, δεν αναιρεί τον όρο ανεπιθύμητη συμπεριφορά ως ορίζεται ανωτέρω.

(4) «Συμπεριφορά Σεξουαλικής Φύσης» είναι κάθε συμπεριφορά η οποία έχει ένα σεξουαλικό στοιχείο ή τόνο ή υπαινιγμό και εκδηλώνεται με πράξεις ή λόγια. Παραδείγματα συμπεριφοράς σεξουαλικής φύσης είναι (αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά) τα πιο κάτω:

· Συμπεριφορά εκφραζόμενη με πράξεις είναι κάθε ανεπιθύμητη σωματική επαφή, με στόχο την επίθεση ή την πίεση για σύναψη σεξουαλικών σχέσεων.

· Συμπεριφορά εκφραζόμενη με λόγια μπορεί να περιλαμβάνει αχρείαστη ή ανεπιθύμητη οικειότητα, σεξουαλικά ή ανήθικα ή προσβλητικά σχόλια ή ερωτόλογα, αστεία, ανέκδοτα ή χειρονομίες, ανήθικα ή προσβλητικά σχόλια για το φύλο ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό, μεθόδευση συζητήσεων σε σεξουαλικά θέματα, περιγραφή σεξουαλικής ζωής μπροστά σε άλλα άτομα, ανεπιθύμητες και ανήθικες εισηγήσεις ή υποδείξεις, προτάσεις ή πίεση για σεξουαλικές πράξεις, αδιάκριτες ερωτήσεις για την προσωπική ή σεξουαλική ζωή, σεξουαλικά υπονοούμενα ή πρόστυχα σχόλια, ύβρεις, άσεμνες παρατηρήσεις, ενοχλητικό φλερτάρισμα και συνεχείς προτάσεις για κοινωνική δραστηριότητα εκτός του χώρου εργασίας, ενώ έχει γίνει σαφές ότι οι προτάσεις αυτές είναι ανεπιθύμητες.

· Συμπεριφορά μη εκφραζόμενη με λόγια μπορεί να περιλαμβάνει την επίδειξη πορνογραφικών περιοδικών, άσεμνων εικόνων ή αντικειμένων, σφυρίγματα, πονηρά βλέμματα ή επίμονα κοιτάγματα, σεξουαλικές ή πρόστυχες κινήσεις, χειρονομίες και νοήματα με τα μάτια, τα χέρια ή τη γλώσσα, αχρείαστη προσέγγιση ή αχρείαστη πολύ κοντινή σωματική απόσταση, μηνύματα μέσω κινητών τηλεφώνων ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων με προσβλητικό περιεχόμενο ή ερωτόλογα.

· Quid pro quo σεξουαλική παρενόχληση είναι η συμπεριφορά όπου προϊστάμενος/η, ιεραρχικά ανώτερος/η επιχειρεί να επηρεάσει τις συνθήκες εργασίας, προαγωγές, κατάρτιση, αύξηση μισθού, οφέλους εργαζομένου/ης ή υποψηφίου/ας για εργασία με αντάλλαγμα σεξουαλικές χάρες.

· Σεξουαλική ευνοιοκρατία είναι η συμπεριφορά προσώπου σε θέση εξουσίας που αμείβει μόνο όσους ανταποκρίνονται στις σεξουαλικές προτάσεις του, ενώ όσοι δεν ανταποκρίνονται (αλλά αξίζουν) στερούνται προαγωγής, ωφελημάτων ή βαθμών.

Νοείται ότι δεν αποτελούν σεξουαλική παρενόχληση ή σεξουαλική επαφή, ερωτοτροπίες ή φιλίες, οι οποίες είναι αμοιβαία αποδεκτές από τα άτομα που τα αφορά.