Ιερά Σύνοδος: «Μόνο με rapid test να προσέρχονται οι ανεμβολίαστοι πιστοί στις εκκλησίες»

Παρέμβαση από την Ιερά Σύνοδο με νέα εγκύκλιο. Με διαγνωστικό τεστ (rapid ή pcr) η προσέλευση των ανεμβολίαστων πιστών στους ναούς.

Ιερά Σύνοδος: «Μόνο με rapid test να προσέρχονται οι ανεμβολίαστοι πιστοί στις εκκλησίες»

Νέα εγκύκλιο εξέδωσε η Ιερά Σύνοδος, απευθύνοντας εκ νέου έκκληση στους πιστούς και τον κλήρο «να τηρούν επακριβώς άπαντα τα μέτρα προστασίας».

Επιπλέον, σε αυτή η Ιερά Σύνοδος επισημαίνει ότι οι πιστοί που δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμα θα πρέπει να έχουν υποβληθεί σε διαγνωστικό τεστ (rapid ή pcr) για να προσέλθουν στους ιερούς ναούς, ενώ προτρέπει άπαντες να εμβολιαστούν.

Αναλυτικά η εγκύκλιος:

«Εκ Συνοδικής Αποφάσεως, ληφθείσης εν τη Συνεδρία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της 3ης μηνός Νοεμβρίου ε.έ., και εξ αφορμής της εξάρσεως των κρουσμάτων του κορωνοϊού, γνωρίζομεν υμίν ότι η Ιερά Σύνοδος, εν τη ρηθείση Συνεδρία Aυτής, απεφάσισεν όπως, εις επίμετρον των σχετικών Έγκυκλίων Aυτής, απευθύνη υμίν έκκλησιν, και δι’ υμών παντί τω Κλήρω, τοίς Μοναχικούς Τάγ μασι και τώ ευλαβεί Λαώ, ώστε κατά την προσέλευσιν είς τούς Ιερούς Ναούς και τάς Ιεράς Μονάς να τηρώνται επακριβώς άπαντα τα μέτρα προστασίας διά την αποφυγήν έξαπλώσεως του κορωνοϊού, προτρέπουσα πατρικώς διά την πραγματοποίησιν τού υποδεδειγμένου υπό της ιατρικής κοινότητος, ώς ουσιαστικού μέτρου προστασίας κατά της πανδημίας, εμβολιασμού, ως και την διενέρ γειαν, υπό τών μή εμβολιασθέντων εισέτι, διαγνωστικών ελέγχων (rapid test ή μοριακού).

Ωσαύτως, υπενθυμίζομεν την υποχρέωσιν διενεργείας, ιδία δαπάνη, δύο διαγνωστικών ελέγχων (rapid test ή μοριακού) εβδο μαδιαίως, υπό πάντων των διακονούντων εν τοις Ιερούς Ναούς (Κληρικών, Ιεροψαλτών, Νεωκόρων κ.λπ. εργαζομένων), οίτινες δεν έχουν προβή εις εμβολιασμός κατά του κορονοϊού, ως και υπο βολής των αποτελεσμάτων αυτών τη οικεία Εκκλησιαστική Αρχή, εν τώ πλαισίω της τηρήσεως των προβλεπομένων υγειονομικών μέτρων.

Εν κατακλείδι, υπενθυμίζομεν υμίν και την υποχρέωσιν τών κατά τόπους Εκκλησιαστικών Συμβουλίων και Ηγουμενοσυμβου λίων διά τον έλεγχον τηρήσεως των μέτρων εν τοίς Ιερούς Ναούς και ταϊς Ιεραϊς Μοναίς αντιστοίχως».