Ανακοίνωση της διοίκησης του ΕΑΚΝ Αγίου Κοσμά για τους ξενώνες

Απαντήσεις για το ζήτημα που αφορά τους ξενώνες του Αγίου Κοσμά δίνει με μακροσκελή ανακοίνωσή της η Επιτροπή Διοίκησης του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Αγίου Κοσμά, με αφορμή δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για εκδίωξη των αθλητών/τριών που διαμένουν στους ξενώνες.

Ανακοίνωση της διοίκησης του ΕΑΚΝ Αγίου Κοσμά για τους ξενώνες

Στην ανακοίνωση γίνεται μία ιστορική αναδρομή περί της παραχώρησης των χώρων και ξεκαθαρίζεται ότι όλοι οι φιλοξενούμενοι θα πρέπει να έχουν αποχωρήσει ως το τέλος Ιανουαρίου. Υπογραμμίζει, ότι όλοι οι χρήστες των χώρων του Αγίου Κοσμά γνώριζαν ότι θα πρέπει να τους αποδώσουν, όταν θα το ζητούσε η "Ελληνικό ΑΕ", στην κυριότητα της οποίας έχει περάσει το σύνολο των εγκαταστάσεων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Σχετικά με δημοσιεύματα για την μετεγκατάσταση των αθλητών και αθλητριών που διαμένουν στο συγκρότημα των ξενώνων του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Αγίου Κοσμά οφείλουμε να ενημερώσουμε όλους για τα παρακάτω :
Το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά στο πλαίσιο της ανάπτυξης του αθλητισμού παραχωρούσε στις αθλητικές ομοσπονδίες και τα σωματεία, κατόπιν αιτήματός τους, δωμάτια στο συγκρότημα των ξενώνων για την διαμονή επίλεκτων αθλητών και αθλητριών με ετήσια χρονική διάρκεια και συγκεκριμένα ανά αθλητική περίοδο (π.χ. Σεπτέμβριος 2020 με Αύγουστο 2021).

Την 31η.10.2016 το Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά συνήψε ιδιωτικό συμφωνητικό παραχώρησης χώρων και εγκαταστάσεων με την Ελληνικό ΑΕ και το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, με το οποίο η εταιρεία Ελληνικό ΑΕ παραχώρησε στο ΝΠΔΔ τους χώρους και τις εγκαταστάσεις στον Άγιο Κοσμά που είχαν περιέλθει στην δική της χρήση/ διοίκηση/ διαχείριση προκειμένου το Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά να συνεχίσει να τους παραχωρεί έως την πλήρωση των αναβλητικών αιρέσεων (ii) έως (iv) του άρθρου 2 Ν. 4422/16, η οποία ήδη έλαβε χώρα την 22η.6.2021.

Από τις 22/06/22 όλες οι εγκαταστάσεις που διαχειρίζονταν το Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά πέρασαν κατά πλήρη κυριότητα ή κατά το δικαίωμα επιφανείας (δικαίωμα ανέγερσης κτηρίων επί δημόσιων κτημάτων) στην εταιρεία Ελληνικό ΑΕ, στην οποία μεταβιβάστηκαν τα δικαιώματα αυτά από το ΤΑΙΠΕΔ ως κάλυψη σε είδος της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας και σε συνέχεια της μεταβίβασης του συνόλου των μετοχών της Ελληνικό ΑΕ στην Hellinikon Global I.S.A. εγγυητής της οποίας είναι η Lamda Development.

Ενόψει τούτων το Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά ελάμβανε μέριμνα ώστε όλοι ανεξαιρέτως οι χρήστες των εγκαταστάσεών του και των χώρων του να γνωρίζουν ότι η παραχωρούμενη σε αυτούς χρήση θα έληγε οπωσδήποτε με την πλήρωση των άνω αιρέσεων και την σχετική όχλησή τους από το Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά, αφού κατά το χρόνο αυτό και το ίδιο το Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά θα είχε την υποχρέωση παράδοσής τους στην Ελληνικό ΑΕ.
Στο πλαίσιο αυτό σε κάθε ιδιωτικό συμφωνητικό που συνάπτονταν για την παραχώρηση οιουδήποτε χώρου και εγκατάστασης του ΝΠΔΔ γίνονταν ρητή αναφορά της υποχρέωσης των χρηστών να παραδώσουν τον χώρο εφόσον οχλούνταν από το Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά, ακόμα και εκτάκτως δηλαδή πριν από τη λήξη της συμφωνημένης διάρκειας της παραχώρησης, όταν θα συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος και το από 31.10.2016 συμφωνητικό. Συνεπώς όλοι ανεξαιρέτως οι χρήστες των χώρων του Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά γνώριζαν ήδη από το έτος 2016 τόσο ότι οι χώροι που χρησιμοποιούσαν ανήκαν κατά χρήση στην Ελληνικό ΑΕ που θα είχε το δικαίωμα να αξιώσει την απόδοσή τους, όσο και ότι είχαν ρητά αναλάβει την υποχρέωση να αποδώσουν τους χώρους αυτούς όταν θα προσκαλούνταν προς τούτο από το Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά.

Για το λόγο αυτό από την αθλητική περίοδο 2022-23 οι παραχωρήσεις πραγματοποιούνταν με βραχυχρόνια χρονική διάρκεια και συγκεκριμένα ανά μήνα. Η τελευταία παραχώρηση είχε ως καταληκτική ημερομηνία την 30η Νοεμβρίου 2022 και από την παραπάνω ημερομηνία έως και σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία νέα παραχώρηση ή ανανέωση παραχώρησης ξενώνα.

Στις 16 Δεκεμβρίου 2022 το Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά με επιστολή του ενημέρωσε όλες τις ομοσπονδίες και τα αθλητικά σωματεία ότι «σε συνέχεια της υπ’ αριθμόν 43/07-10-22 θέμα 4.3 «Παράταση παραχωρήσεων σε ομοσπονδίες και αθλητικά σωματεία στο συγκρότημα των ξενώνων του Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά» (ΑΔΑ: 970Ε469ΗΓ0-5ΥΕ) απόφασης της Επιτροπής Διοίκησης του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Αγίου Κοσμά, δυνάμει της οποίας σας παραχωρήθηκε η χρήση του ξενώνα αρ. .... έως την 30η Νοεμβρίου 2022, καθώς και της προσφάτως υπογραφείσας συμφωνίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας «LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.», έχουσας την κυριότητα των χώρων (έκταση του αερολιμένα Αθηνών στο Ελληνικό και το παράκτιο μέτωπο περιλαμβανομένων των εγκαταστάσεων που έως σήμερα διαχειρίζεται το Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά) με σκοπό τη διασφάλιση της έγκαιρης παράδοσης των χώρων αυτών σε αυτήν, σας ενημερώνουμε ότι μετά τη σύναψη των μισθώσεων που η άνω εταιρεία θα συνάψει προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες μετεγκατάστασης των αθλητών - αθλητριών, η εκ μέρους σας χρήση του άνω ξενώνα θα πρέπει να τερματιστεί σε χρόνο που θα καθορίσει το Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά με έγγραφό του που θα σας αποστείλει κατά το χρόνο αυτό. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που θα ταχθεί με το έγγραφο του Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά έχετε την υποχρέωση άμεσα να πάψετε να κάνετε χρήση του άνω χώρου και να παραδώσετε αυτούς κενούς και ελεύθερους στο Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά».

Στις 24 Ιανουαρίου 2023 το Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά απέστειλε εκ νέου επιστολή όπου ενημέρωνε τις ομοσπονδίες και τα αθλητικά σωματεία ότι σε «συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ μεταξύ εκπροσώπων της εταιρείας και των αθλητικών ομοσπονδιών και σωματείων, η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ θα σας παρέχει ενημέρωση σχετικά με την διαδικασία μετεγκατάστασης των διαμενόντων στο συγκρότημα των ξενώνων του Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά. Σας ενημερώνουμε ακόμα ότι η αποχώρηση των αθλητών/αθλητριών από τους ξενώνες έχει ήδη προσδιοριστεί περί τα τέλη Ιανουαρίου 2023».

Στη παραπάνω συνάντηση πραγματοποιήθηκε αναλυτική ενημέρωση των αθλητικών φορέων παρουσία εκπροσώπων του Ο.Α.Κ.Α. και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ όπου τους ανακοινώθηκε το χρονοδιάγραμμα της μετεγκατάστασης των αθλητών και τους επισημάνθηκε ότι επιμέρους ζητήματα αυτής θα επιλύονται σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες ανά άθλημα και των χρονοδιαγραμμάτων εκκίνησης των εργασιών υλοποίησης των έργων υποδομής».