Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή: Όριο οι τρεις θητείες για Πρόεδρο και μέλη

Την θέσπιση ορίων στις θητείες τόσο του Προέδρου όσο και των υπολοίπων μελών αποφάσισε στη συνεδρίασή της η Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή: Όριο οι τρεις θητείες για Πρόεδρο και μέλη

Δικαίωμα για τρεις μόνο θητείες θα έχει ο Πρόεδρος και τα μέλη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Η Oλομέλεια στη συνεδρίαση που πραγματοποίησε μέσω τηλεδιάσκεψης αποφάσισε να θεσπίσει νέα όρια, ενώ, παράλληλα, προτάθηκε η απώλεια της ιδιότητας του Μέλους της Ε.Ο.Ε. (είτε αυτός κατέχει εκτελεστική θέση είτε όχι) να επέρχεται την 31η Δεκεμβρίου του έτους στη διάρκεια του οποίου συμπληρώνει το 75ο έτος της ηλικίας του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής:

«H Oλομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στη συνεδρίαση της που έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης, αποφάσισε να θεσπίσει όρια στις θητείες του Προέδρου, της Εκτελεστικής Επιτροπής και των μελών της, ακολουθώντας τις συμβουλές της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και την τάση του σύγχρονου αθλητικού κινήματος.

Συγκεκριμένα αποφασίστηκε:

Ο Πρόεδρος της ΕΟΕ να έχει το δικαίωμα για 3 και μόνο θητείες. Στη συνέχεια, αν και εφόσον δεν εμπίπτει στο όριο της ηλικίας που προτείνεται στην παρούσα, μπορεί να είναι απλό μέλος της Ολομέλειας ως εκπρόσωπος της αθλητικής Ομοσπονδίας – μέλους της ΕΟΕ, ή υπό την τυχόν ιδιότητα του ως Μέλους της ΔΟΕ.

Όσα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής συμπληρώνουν 3 συνεχόμενες θητείες, δεν έχουν το δικαίωμα και για τέταρτη. Μπορούν να επανέλθουν σε εκτελεστική θέση αφού συμπληρώσουν μία θητεία χωρίς να είναι Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Η πιο πάνω διάταξη δεν αφορά το Μέλος της ΔΟΕ για την Ελλάδα που ex officio είναι μόνιμο Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό της ΕΟΕ, άρθρο 15, παρ. 2, εδάφιο β. Ο υπολογισμός των θητειών της ως άνω διάταξης αρχίζει από τη θητεία 2021-2024.

Επίσης, προτείνεται η απώλεια της ιδιότητας του Μέλους της ΕΟΕ (είτε αυτός κατέχει εκτελεστική θέση είτε όχι) να επέρχεται την 31η Δεκεμβρίου του έτους στη διάρκεια του οποίου συμπληρώνει το 75ο έτος της ηλικίας του. Η ισχύς αυτής της διάταξης να τεθεί σε εφαρμογή από 1/1/2025.

Οι συγκεκριμένες αλλαγές στο καταστατικό της ΕΟΕ θα τεθούν προς έγκριση στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, η οποία ήδη είναι σύμφωνη με τοθέσπιση ορίων ηλικίας και στη συνέχεια θα αποσταλούν στην Πολιτεία προκειμένου να ψηφιστούν από το Κοινοβούλιο και να να προστεθούν στο καταστατικό της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής».