Το νέο πρότυπο δομής στα μουσεία

Για πρώτη φορά τα κρατικά μουσεία αποκτούν πρότυπο δομής εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας.

Το νέο πρότυπο δομής στα μουσεία

Για πρώτη φορά, τα κρατικά μουσεία, που λειτουργούν ή ιδρύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού αποκτούν πρότυπο δομής εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας.

Τον κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος έτυχε και της ομόφωνης θετικής γνωμοδότησης του αρμοδίου Συμβουλίου Μουσείων- συνέταξε η Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ΥΠ.ΠΟ. Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας αποτελεί προϋπόθεση για την Πιστοποίηση των μουσείων.

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, δήλωσε: «Η σύνταξη και η εφαρμογή εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας των μουσείων, που λειτουργούν ή ιδρύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, αποτελεί προαπαιτούμενο για την Πιστοποίησή τους, βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

Η διαδικασία της Πιστοποίησης των κρατικών μουσείων είναι υποχρεωτική και υιοθετεί τρεις άξονες: Την αξιοποίηση του Εθνικού Αρχείου Μνημείων στην καταγραφή και καταχώριση του συνόλου των κινητών μνημείων που ανήκουν στα μουσεία του ΥΠ.ΠΟ., την αναβάθμιση των παρεχόμενων από τα μουσεία υπηρεσιών προς το κοινό, προκειμένου ο επισκέπτης να αισθανθεί ότι βρίσκεται στο επίκεντρο της μέριμνας των επαγγελματιών των κρατικών μουσείων, την ενίσχυση της εξωστρέφειας των μουσείων του ΥΠ.ΠΟ, με σκοπό να διεκδικήσουν δυναμικά μέρος του ελεύθερου χρόνου των πολιτών, αλλά και να διαμορφώσουν διακριτή δημόσια εικόνα σε ένα διεθνές περιβάλλον.

Η οικονομική, λειτουργική και επιχειρησιακή βιωσιμότητα των μουσείων και ο αντίκτυπός τους στην κοινωνία συναρτάται με την υιοθέτηση μιας νέας οργανωτικής δομής και φιλοσοφίας διαχείρισης, καθώς και νέων πρακτικών προσέγγισης και επικοινωνίας με το κοινό, με στόχο τη συνολική αναβάθμιση των μουσειακών δομών της χώρας και των υπηρεσιών που παρέχουν. Η υιοθέτηση του εσωτερικού κανονισμού διευκολύνει τη λειτουργία και τη στοχοθεσία κάθε μουσείου, ώστε να εφαρμόζουν καινοτόμες λύσεις σε όλες τις πτυχές της λειτουργίας τους, να έχουν πρόσβαση σε σύγχρονα επιστημονικά πεδία και καλές πρακτικές, να καλλιεργούν σχέσεις και να εντάσσονται σε δίκτυα».

Η Πιστοποίηση είναι υποχρεωτική διαδικασία για τα περίπου 200 μουσεία που ανήκουν στο ΥΠ.ΠΟ. Πρόκειται για μία ολιστική προσπάθεια αναβάθμισης αυτών των μουσείων, με στόχο την ανταποδοτικότητά τους προς τον επισκέπτη αλλά και την ενδυνάμωσή τους ως φορέων πολιτισμού, δια βίου μάθησης και κοινωνικής συνοχής.