Επίδομα 534 ευρώ: Πότε αρχίζει η πληρωμή του - Ποιοι είναι δικαιούχοι

Έγινε και επίσημα γνωστή η ημερομηνία καταβολής του επιδόματος των 534 ευρώ στους δικαιούχους μισθωτούς.

Επίδομα 534 ευρώ: Πότε αρχίζει η πληρωμή του - Ποιοι είναι δικαιούχοι

Δημοσιεύτηκε στη «Διαύγεια» η υπουργική απόφαση με την οποία εγκρίνεται η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους έως και 534 ευρώ στους δικαιούχους μισθωτούς.

Οι συγκεκριμένοι μπήκαν σε παράταση αναστολής σύμβασης τον Μάιο αλλά δεν έχουν ακόμη εισπράξει τα ποσά που δικαιούνται. Η καταβολή του επιδόματος θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου.

Συνολικά θα καταβληθούν 1,86 εκ. ευρώ σε 7.551 δικαιούχους εργαζόμενους, που δεν έλαβαν στην μεγάλη πληρωμή της 15ης Ιουνίου τα ποσά που δικαιούνται. Η καταβολή της εν λόγω αποζημίωσης θα γίνει χωρίς να χρειαστούν νέες ή και διορθωτικές ηλεκτρονικές δηλώσεις από τους εργοδότες ή και τους εργαζόμενους.

Η απόφαση του υπουργού Εργασίας


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρ. δέκατου τρίτου της από 14/3/2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 64) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» που κυρώθηκε με τον ν.
4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α/3-4-2020)

2. Τις διατάξεις του άρ. ενδέκατου της από 20/3/2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ Α/68) «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας της αγοράς κα της
δημόσιας διοίκησης» που κυρώθηκε με τον ν. 4683/2020 (Α’83).

3. Τις διατάξεις της αριθμ. 12997/231/23-3-2020 υπουργικής απόφασης με θέμα:
«Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη
εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ Β’
993).

4. Τις διατάξεις της αριθμ. 12998/232/23-3-2020 κοινής υπουργικής απόφασης με
θέμα: «Μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα,
που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e- ΕΦΚΑ, των οποίων ή έχει
ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας
αρχής ή πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας
βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, όπως ορίζονται από το Υπουργείο
Οικονομικών, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ
Β’ 1078).

5. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α’ 143), όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ/63/2005 (ΦΕΚ Α΄
98).

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ.
24/2015 (ΦΕΚ 20/Α/27-1-2015) και τον Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/19-3-2015).

9. Τις διατάξεις του ΠΔ 81/2019 (ΦΕΚ 119/8-7-2019) «Σύσταση, συγχώνευση,
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τουςΜεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

10. Τις διατάξεις του ΠΔ 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α/9-7-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

11. Τις διατάξεις του ν.4622/2019 (ΦΕΚ 133’ Α) «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της
κεντρικής δημόσιας διοίκησης».

12. Την αριθμ. 12642/Δ1.4472/17-3-2020 υπουργική απόφαση «Καθορισμός δαπανών
για τις οποίες ορίζει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων διατάκτη τον
ίδιο ή άλλο όργανο, ορισμός δευτερευόντων διατακτών για αντίστοιχες δαπάνες,
ορισμός αποφαινόμενου οργάνου» (ΦΕΚ Β’ 1033).

13. Την υπ’αριθμ.οικ.17788/346/08.05.2020 < Περαιτέρω μέτρα στήριξης εργαζομένων
και επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την σταδιακή
επαναλειτουργία της αγοράς εργασίας. (ΦΕΚ Β’1779/10.05.2020)

14. Την υπ’ αρ. 25074/561/23.06.2020 απόφαση έγκρισης σκοπιμότητας για την
καταβολή της πληρωμής αποζημίωσης ειδικού σκοπού (ΑΔΑ:6Μ4Ρ46ΜΤΛΚ-78Π).

15. Το υπ’ αρ. 25072/92/23.06.2020 έγγραφο της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Εξυπηρέτησης του Πολίτη με το οποίο διαβιβάστηκε το ηλεκτρονικό αρχείο που
εξήχθη από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

16. Το υπ΄ αρ. 25075/562/23.06.2020 έγγραφο της Δ/νσης Ένταξης στην Εργασία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε τη μεταφορά πίστωσης ύψους ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα δύο ευρώ (1.865.832,00€) από τον Ε.Φ. 1033-501-0000000, ΑΛΕ 2310989899 οικ. έτους 2020, προκειμένου να προχωρήσει η πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους δικαιούχους (αναστολές Μαΐου), το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους επτά χιλιάδες πεντακόσιους πενήντα ένας (7.551) δικαιούχους


Valeur πίστωσης: 26/06/2020, στους δικαιούχους: 26/06/2020.