ΟΑΕΔ: Παραχωρεί σπίτια δωρεάν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες - Ποιες είναι οι προϋποθέσεις

Σάρκα και οστά θα πάρει η απόφαση του ΟΑΕΔ να δώσει δωρεάν σπίτια σε οικογένειες ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Ποιοι δικαιούνται να επωφεληθούν από αυτό το πρόγραμμα και ποιες είναι οι προϋποθέσεις συμμετοχής.

ΟΑΕΔ: Παραχωρεί σπίτια δωρεάν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες - Ποιες είναι οι προϋποθέσεις

Χιλιάδες σπίτια ιδιοκτησίας τού πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας που παραμένουν αδιάθετα σε ολόκληρη την Ελλάδα θα αποκτήσουν νέους ιδιοκτήτες από κοινωνικά και οικονομικά ευπαθείς ομάδες, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων και το άρθρο 62 για «Εξαιρετικές περιπτώσεις παραχώρησης αδιάθετων και κενών κατοικιών από τον ΟΑΕΔ».

Στο μεταξύ, δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ στο οποίο αναφέρονται τα εισοδηματικά κριτήρια, οι προϋποθέσεις και όλες οι λεπτομέρειες του ΟΑΕΔ, σε ό,τι αφορά τα κενά σπίτια σε οικισμούς του κατασκευαστικού προγράμματος του τ. ΟΕΚ ή των αγορασμένων από αυτόν μέσω του προγράμματος ΠΑΚΑΔΙ σε δικαιούχους με έντονες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες που στερούνται κατοικίας.

Αναλυτικά οι προϋποθέσεις συμμετοχής:

Δικαιούχοι παραχώρησης κατοικίας είναι οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι που προσέφεραν εξαρτημένη εργασία ιδιωτικού δικαίου, ασφαλισμένοι, για τουλάχιστον 900 ημέρες μέχρι την 31/12/2020, σε οποιονδήποτε Οργανισμό κύριας ασφάλισης μισθωτών και κατέβαλαν τις προβλεπόμενες εισφορές υπέρ τ. ΟΕΚ. Για τη συμπλήρωση της βασικής ασφαλιστικής προϋπόθεσης των 900 ημερών εργασίας, οι ημέρες επιδότησης λόγω ανεργίας ή ασθένειας ή κυήσεως και λοχείας υπολογίζονται ως ημέρες εργασίας στην ασφάλιση, ενώ για τον χρόνο στράτευσης υπολογίζονται στην ασφάλιση ως ημέρες εργασίας δέκα (10) για κάθε μήνα στράτευσης.

Μη ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων:

* Οι αιτούντες δικαιούχοι και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς τους να στερούνται ιδιόκτητης κατοικίας ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, ικανών να εξασφαλίσουν τη στέγασή τους. Για την εκτίμηση της περιουσιακής κατάστασης λαμβάνονται υπόψη και ακίνητα που τυχόν μεταβιβάστηκαν παλαιότερα ή ενόψει της παραχώρησης της κατοικίας.

* Οι αιτούντες να μην έχουν τύχει άλλης στεγαστικής παροχής (δάνειο ή κατοικία) από τον τ. ΟΕΚ.

Ύπαρξη προστατευόμενων τέκνων: Απαραίτητη προϋπόθεση για υποβολή αιτήματος παραχώρησης κατοικίας είναι η ύπαρξη τέκνων που προστατεύονται από τον δικαιούχο και συγκατοικούν με αυτόν κατά τρόπο μόνιμο.

Χαμηλό οικογενειακό εισόδημα: Οι αιτούντες να είναι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

Διαμονή: Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα υποβολής αιτήσεως για παραχώρηση κατοικίας που βρίσκεται στον τόπο (δήμο) μόνιμης διαμονής τους. Εφόσον διαπιστωθεί η υποβολή περισσότερων της μίας αιτήσεων, θεωρούνται όλες άκυρες.

Καθορισμός προτεραιότητας για την επιλογή των δικαιούχων:

* Ανήλικα τέκνα: 50 μόρια ανά ανήλικο τέκνο, με ανώτατο όριο τα 200 μόρια.

* Ύπαρξη αναπηρίας: Για 67% και άνω 200 μόρια για κάθε ανάπηρο μέλος.

* Μονογονεϊκή οικογένεια: 100 μόρια.

* Καθορισμός χρεούμενης αξίας: Η χρέωση των κατοικιών που έχουν ανεγερθεί σε οικισμούς τ. ΟΕΚ γίνεται με βάση την υπ’ αρ. 3153/195/ 17-2-2017 (Β’ 474) κοινή απόφαση της υπουργού και της αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ενώ των αγορασμένων διαμερισμάτων μέσω προγράμματος ΠΑΚΑΔΙ με βάση την αναγραφόμενη, στο αγοραστικό συμβόλαιο, τιμή. Εφαρμόζονται και για τις εν λόγω παραχωρήσεις οι υπουργικές αποφάσεις περί ρύθμισης οφειλών, ήτοι οι υπ’ αρ. 13097/661/25-4-2017 (Β’ 1403) και 52246/3173/26-1-2018 (Β’ 539).

Πηγή: Το Ποντίκι