Λεωφόρος Κύμης: Η πρώτη επέκταση της Αττικής Οδού μετά από 18 χρόνια, έτοιμη το 2027

Μεγάλος νικητή το σχήμα ΤΕΡΝΑ – ΑΚΤΩΡ – ΙΝΤΡΑΚΑΤ που αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης στον διαγωνισμό για την επέκταση της Λεωφόρου Κύμης 

Λεωφόρος Κύμης: Η πρώτη επέκταση της Αττικής Οδού μετά από 18 χρόνια, έτοιμη το 2027

Το έργο αφορά στην πρώτη επέκταση με την οποία η Αττική Οδός, 18 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της μεγαλώνει και αφορά στην επέκταση της Λεωφόρου Κύμης απο τον ομώνυμο ανισόπεδο κόμβο μέχρι την Εθνική Οδό στον ανισόπεδο κόμβο Καλυφτάκη στη Λυκόβρυση.

Αποτελεί πλέον το πρώτο μεγάλο οδικό έργο για την Αττική, σχεδόν δύο δεκαετίες μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Με το έργο θα υλοποιηθεί ένα οδικό bypass στο “δύσκολο” τμήμα της Αττικής Οδού και θα αποσυμφορηθεί η έξοδος Μεταμόρφωσης.

Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Το κόστος του έργου με ΦΠΑ είναι 352,3 εκατ. ευρώ (284,3 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ).

Η διάρκεια των εργασιών ορίστηκε σε 48 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Εφόσον το έργο υπογραφεί εντός του 2022 τότε ο νέος άξονας θα μπορέσει να λειτουργήσει από τις αρχές του 2027.


Το έργο θα εκτελεστεί μέσα στα διοικητικά όρια των Δήμων Λυκόβρυσης-Πεύκης, Ηρακλείου και Κηφισιάς. Αντικείμενο του είναι η ολοκλήρωση της Λεωφόρου Κύμης, στο τμήμα από την Αττική Οδό έως τον Α/Κ της Ε.Ο. Νο 1 (Καλυφτάκη), και αφορά στην μελέτη και κατασκευή οδικού άξονα διατομής κλειστού αυτοκινητοδρόμου, συνολικού μήκους περίπου 3,8 χλμ. Η ολοκλήρωση με την σύνδεση ΕΟ Νο1 κόμβου Καλυφτάκη αποτελεί αντικείμενο της Σύμβασης προαίρεσης. Το συνολικό μήκος του έργου εκτιμάται σε 4,2χλμ μαζί με την προαίρεση.

Η προαίρεση ύψους 32,53 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ) που περιλαμβάνεται στο συνολικό κόστος του έργου αφορά στη ολοκλήρωση του Α/Κ Καλυφτάκη. Οι εργασίες περιλαμβάνουν:

• Δυο γέφυρες μήκους περίπου 260 m εκάστη, με πλάτος φορέα ~10 m, όπου διέρχονται οι δυο κατευθυντήριοι κλάδοι του ΑΚ

• Οι προσβάσεις των γεφυρών με κατασκευή τοίχων αντιστήριξης των απαιτούμενων επιχωμάτων

• Έργα κατασκευής νέων οδικών τμημάτων και κλάδων, που θα υποκαταστήσουν το οδικό δίκτυο του υφιστάμενου ισόπεδου κόμβου

Επίσης, περιλαμβάνονται και όλα τα επιμέρους έργα (οδοστρωσία, ασφαλτικά, αποχετευτικοί τάφροι και αγωγοί, οδοφωτισμός, σήμανση, ασφάλιση κλπ.)

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί στο προσεχές χρονικό διάστημα από πόρους του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Η ταυτότητα του έργου
Η Αττική Οδός βγάζει το πρώτο έργο που αφορά στην επέκταση και ολοκλήρωση της Λεωφόρου Κύμης, στο τμήμα από την ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ έως τον ανισόπεδο κόμβο Νο 1 (Καλυφτάκη) στην Εθνική Οδό, και αφορά στην μελέτη και κατασκευή οδικού άξονα διατομής κλειστού αυτοκινητοδρόμου, συνολικού μήκους περίπου 3,8 χλμ. Η ολοκλήρωση με την σύνδεση ΕΟ Νο1 κόμβου Καλυφτάκη αποτελεί αντικείμενο της Σύμβασης προαίρεσης. Το συνολικό μήκος του έργου εκτιμάται σε 4,2χλμ μαζί με την προαίρεση.

Το Έργο που θα μελετηθεί, θα εκτελεστεί μέσα στα διοικητικά όρια των Δήμων Πεύκης και Λυκόβρυσης του Ν. Αττικής. Τα προς μελέτη και κατασκευή έργα είναι:

(α) Ολοκλήρωση των έργων στον Α/Κ σύνδεσης της Λεωφ. Κύμης με την ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ.

(β) Έργο ανοικτής οδοποιίας από τον Α/Κ σύνδεσης της Λεωφ. Κύμης με την ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ μέχρι την χ.θ. 0+360 περίπου ( νότιο στόμιο σήραγγας)

(γ) Σήραγγα υπόγειας διάνοιξης (ενδεικτικού μήκους 1,25 km περίπου).

(δ) Σήραγγα διά της μεθόδου εκσκαφής και επανεπίχωσης (Cut & Cover) (ενδεικτικού μήκους 1,15 km περίπου.)

(ε) Έργο ανοικτής οδοποιίας μετά το πέρας του Cut & Cover μέχρι την Χ.Θ. 3+700 περίπου, όπου αρχίζει η περιοχή επιρροής του Α/Κ Καλυφτάκη.

(στ)Λοιπά συνοδά έργα, δηλαδή, συνδέσεις με τοπικά οδικά δίκτυα, ισόπεδων κόμβων, παράπλευρα οδικά δίκτυα, έργα διευθέτησης ρεμάτων, αποχέτευσης ομβρίων – αποστράγγισης, έργα σήμανσης (κατακόρυφης και οριζόντιας), ασφάλισης με Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (Σ.Α.Ο.), περίφραξης των οδικών έργων, τεχνικά έργα (Άνω Διαβάσεις, οχετοί, τοίχοι, κ.λπ.), ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (οδοφωτισμού, φωτεινή σηματοδότηση, δικτύων άρδευσης πρασίνου, κλπ.) έργα περιβάλλοντος, κλπ.

(ζ) Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις υπογείων τμημάτων (πυρασφάλειας, πυρόσβεσης, εξαερισμού, ενδεχόμενων φρεατίων αερισμού, οδοφωτισμού, φωτεινή σηματοδότηση, υποδομής τηλεφωνοδότησης, κτίρια εξυπηρέτησης σηράγγων κλπ.)

(η) Εργασίες πρασίνου.

(θ) Προσωρινές παραλλαγές οδών και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την διάρκεια κατασκευής των έργων.

Επίσης προβλέπεται δικαίωμα Προαίρεσης όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 11 της διακήρυξης.