Απόλυση αθλητικού συντάκτη από την ΕΡΤ

Στην απόλυση του αθλητικού συντάκτη Γιώργου Γαλάτση προχώρησε το Δ.Σ της ΕΡΤ. Η απόφαση στη «Διαύγεια».

Απόλυση αθλητικού συντάκτη από την ΕΡΤ

Η ΕΡΤ κατήγγειλε τη σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου του αθλητικού συντάκτη Γιώργου Γαλάτση. Τι επικαλείται για την απόλυση

Αναλυτικά η απόφαση όπως δημοσιεύτηκε στη «Διαύγεια»

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 (ΦΕΚ Α’ 169) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ιδίως με τις διατάξεις του Ν. 4324/2015 (ΦΕΚ Α’ 44) «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)»,

2. Την υπ’ αριθμ. Ε/178/17.09.2019 απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό
«Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2)
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (ΕΡΤ Α.Ε.)», (ΦΕΚ.749/τ. Υ.Ο.Δ.Δ/ 17.09.2019).

3. Την υπ’ αριθμ. 2872/20.09.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε.
(Πρακτικό 203/20.09.2019) θ. 1ο : Συγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε σώμα και Παροχή
εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα, (ΑΔΑ:ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ).

4. Τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 3150/11.03.2020 (ΑΔΑ:ΨΓ7Ρ465Θ1Ε-ΛΨ5)

5. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (ΑΔΑ: ΨΩ4Η465Θ1Ε-65Ψ).

6. Την υπ’ αριθ. 5279/10.09.2015 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. καθώς και το υπ’ αριθ.
501/10.09.2015, Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε 71o με θέμα 3ο:
«Αναβίωση Συμβάσεων Προσωπικού»,

7. Την από 01.11.2006 σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μεταξύ του Γαλάτση Γεωργίου και της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., με ειδικότητα Δημοσιογράφος,

8. Την υπ’ αριθ. ΕΠ 50215/07.10.2019 απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΤ Α.Ε. περί καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μεταξύ του Γαλάτση Γεωργίου του Εμμανουήλ και της ΕΡΤ Α.Ε., από 16.07.2019,

9. Τις υπ΄αριθμ. 16395/30.10.2019 & 16445/31.10.2019 ενστάσεις του υπαλλήλου ΓαλάτσηΓεωργίου του Εμμανουήλ κατά της με υπ’ αριθμ. ΕΠ 50215/07.10.2019 απόφασης του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΤ Α.Ε.,

10. Την υπ’ αριθμ. 25/24.04.2020 απόφαση του Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε., περί απόρριψης των ανωτέρω ενστάσεων του Γαλάτση Γεωργίου του Εμμανουήλ και διατήρησης σε ισχύ της υπ’ αριθ. ΕΠ 50215/07.10.2019 απόφασης του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΤ Α.Ε.,

11. Την υπ’ αριθ. 10263/Γ’/2020 έκθεση επίδοσης της Δικαστικού Επιμελητή
Εφετείου Αθηνών Σωτήριου Π. Τζάλλα,

12. Την υπ’ αριθ. 15492/12.08.2016 βεβαίωση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και
Οικονομικών Υπηρεσιών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. για την ολοκλήρωση του ελέγχου γνησιότητας
πτυχίων, πιστοποιητικών προσωπικού μητρώου του Γαλάτση Γεωργίου του Εμμανουήλ,

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ

Την εκ μέρους του Γαλάτση Γεωργίου του Εμμανουήλ καταγγελία της από 1/11/2006
σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που είχε συναφθεί με την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 39.3 και 39.4 του άρθρου 39 του Γ.Κ.Π. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. από την 16.07.2019, λόγω αδικαιολόγητης απουσίας του για συνολικό διάστημα πλέον των δέκα (10) ημερών δυνάμει της υπ’ αριθμ. ΕΠ 50215/07.10.2019 απόφασης του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΤ Α.Ε και της υπ’ αριθμ. 25/24.04.2020 απόφασης του Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΜΠΡΙΤΣΟΣ