Το συγκινητικό... άναμμα του ΦΩΤΟΣ δια χειρός Θόδωρου Νικολαϊδη

Το "ΦΩΣ των Σπορ" γιορτάζει τη συμπλήρωση 64 χρόνων από την 11η Απριλίου του 1995, όταν ο Θόδωρος Νικολαϊδης... άναψε τη σπίθα. Διαβάστε τον συγκινητικό τρόπο, τον οποίο επέλεξε ο Πατριάρχης του αθλητικού Τύπου να κάνει τις πρώτες συστάσεις στο αναγνωστικό κοινό.

Το συγκινητικό... άναμμα του ΦΩΤΟΣ δια χειρός Θόδωρου Νικολαϊδη

Αντί προλόγου, ανάλυσης και επιλόγου, επιλέγουμε τον γραπτό λόγο του Θόδωρου Νικολαϊδη, όπως αυτός δημοσιεύθηκε στο πρώτο φύλλο της εφημερίδας μας…

«Το Αθλητικόν ΦΩΣ που παραδίδεται σήμερον εις την κρίσιν των φιλάθλων μας είναι καρπός νεανικών ενθουσιασμών. Καρπός ωραίων, υγιών και πραγματικών αθλητικών σκέψεων. Μέσα εις το σκότος της εμπαθείας, του κιτρινισμού, της συμφεροντολογίας, της μικροπολικτικής και της κακοπιστίας το Αθλητικόν ΦΩΣ έρχεται να χαράξη νέας φωτεινάς κατευθύνσεις, νέας γραμμάς, δια των οποίων οδηγούνται ασφαλώς εις την ευρωστίαν και την ακμήν όλαι αι αθλητικαί κοινωνίαι.

Σθεναρός υπερασπιστής του δικαίου και της αλήθειας, συμπαραστάτης των πτωχών και των ταπεινών, αλλά και πολύτιμος βοηθός των πλουσίων, το Αθλητικόν ΦΩΣ φιλοδοξεί να δώη εις το φίλαθλον κοινόν της Ελλάδος, το φύλλον που αναμένει χρόνια και χρόνια. Παναθηναϊκού, Ενωσίτες, Ολυμπιακού, Απολλωνισταί, Αιγαλεώται, Πανιώνιοι, Εθνικοί, Αθηναίοι, Πειραιείς, Θεσσαλονικείς, Επαρχιώται, όλοι μαζί ηνωμένοι εις μίας σιδηράν παράταξιν, κοντά εις το Αθλητικόν ΦΩΣ που θα έχει όλα εκείνα τα στοιχεία δια των οποίων οικοδομείται και συνίσταται μια πλήρης και απολύτως ενημερωμένη αθλητική εφημερίς.

Ελληνες φίλαθλοι! Το Αθλητικόν ΦΩΣ ουδέποτε θα υποστείλη την σημαίαν της δικαιοσύνης και δεν θα λυγίση ενώπιον οιωνδήποτε δυσχερειών. Θα σταθή ακλόνητον εις το ύψος του και προσανατολιζόμενον πάντοτε ορθώς και σταθερώς θα συντρίψη με πάταγον όλους τους φανερούς και κρυφούς εχθρούς του αθλητισμού.

Οσοι αγαπούν το ποδόσφαιρον, τον στίβον, το μπάσκετ και όλα τα αθλήματα, όσοι εμποτίσθησαν και εδηλητηριάσθησαν από υποβολιμαίας και νοσηράς εντυπώσεις και εγκατέλειψαν με περιφρόμησιν τα γήπεδα, ας έλθουν μαζί μας!

Ας στηρίξουν με θέρμη την προσπάθειάν μας και ας προετοιμάσουν με ζήλον την νίκην της. Θα είναι μια περίλαμπρος νίκη, που θα θέση τέρμα εις το καθεστώς εκείνων που επιρρίπτουν συνήθως τα λάθη των εις τους άλλους και οδηγούν το συνήθως το φίλαθλον πλήθος εις την εξαγωγήν εσφαλμένων συμπερασμάτων.

Φίλαθλοι, το Αθλητικόν ΦΩΣ δεν είναι εμπορική επιχείρησις. Είναι η έκφρασις των πόθων και των ελπίδων νέων ανθρώπων, που σας το προσφέρουν ως μέσον προς διάγνωσιν και θεραπείαν πολλών αθλητικών μας παθήσεων.

Εντελώς προσωρινώς και δια την αρτιωτέραν τεχνικήν οργάνωσίν του, το Αθλητικόν ΦΩΣ θα κυκλοφορή εκάστην Δευτέραν και την επομένην μεγάλων αθλητικών γεγονότων, εις πανηγυρικάς όπως και πολυσελίδους εκδόσεις, αι οποίαι θα καλύπτουν ολόκληρον την αθλητικήν εβδομάδα. Θα είναι ένα τέλειον φύλλον, που θα ακτινοβολά από νεότητα, από πίστην και από ισχύν. Σας το υποσχόμεθα!"

* Το σπάνιο οκτασέλιδο του πρώτου φύλλου του ΦΩΤΟΣ κυκλοφόρησε σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων και στην τιμή στις 9/4/2018