Παναθηναϊκός: Συνέλευση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 5 εκατ. ευρώ

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός καλεί τους μετόχους της σε έκτακτη γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιανουαρίου, με βασικό θέμα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

Παναθηναϊκός: Συνέλευση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 5 εκατ. ευρώΗ ΠΑΕ Παναθηναϊκός καλεί τους μετόχους της σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιανουαρίου με θέμα συζήτησης την προκήρυξη Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 5.000.010,00 ευρώ.

Η πρόσκληση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός προς τους μετόχους της:

«Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση τη 12η του μηνός Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Πεντέλης & Πηλέως αρ. 3, Βριλήσσια, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των 5.000.010,00 ευρώ με καταβολή μετρητών στον ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, ή εάν το ποσό δεν καταβληθεί στον ειδικό λογαριασμό, με κατάθεση οποιουδήποτε ποσού σε οποιοδήποτε λογαριασμό της εταιρείας που δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα εισφορά με έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που θα λάβει χώρα τη 19η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας και στα γραφεία της επί της Λεωφόρου Πεντέλης & Πηλέως αρ. 3, Βριλήσσια, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ιδίου ως άνω θέματος ημερήσιας διάταξης χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 12ης Ιανουαρίου 2021 ή στην επαναληπτική συνεδρίαση αυτής στις 19 Ιανουαρίου 2021 οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων στα γραφεία της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης».