Από υποβιβασμό μέχρι αποβολή προβλέπει ο Νόμος σε περίπτωση πολυϊδιοκτησίας

Το άρθρο 69 του Νόμου 2725/1999 προβλέπει από υποβιβασμό μέχρι και αποβολή σε περίπτωση πολυϊδιοκτησίας.

Από υποβιβασμό μέχρι αποβολή προβλέπει ο Νόμος σε περίπτωση πολυϊδιοκτησίας

Το κανάλι One Channel αποκάλυψε ότι οι εγκαταστάσεις της Ξάνθης ανήκουν σε εταιρεία συμφερόντων του ιδιοκτήτη του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη.

«Σε εταιρεία συμφερόντων του Σαββίδη ανήκουν οι εγκαταστάσεις της Ξάνθης»

Εφόσον αυτά που καταγγέλλει το κανάλι ισχύουν, πρόκειται για παράβαση αθλητικής νομοθεσίας για διπλή ιδιοκτησία ΠΑΕ από τον ίδιο ιδιοκτήτη.

Αν αποδειχθεί κάτι τέτοιο, οι ποινές θα είναι καταδικαστικές για τις δύο ομάδες, που θα βρεθούν αντιμέτωπες με το φάσμα του υποβιβασμού ή της αποβολής από τα επαγγελματικά πρωταθλήματα!

Αν γίνει καταγγελία για πολυϊδιοκτησία, τον πρώτο λόγο θα έχει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Εκείνη θα καλέσει σε ακρόαση τις εμπλεκόμενες ΠΑΕ και εν συνεχεία θα βγάλει το πόρισμα, το οποίο θα το στείλει στην ΕΠΟ.

Εν συνεχεία, θα επιληφθεί η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, η οποία θα καλέσει σε απολογία τις ΠΑΕ.

Αν αποδειχθεί πολυϊδιοκτησία, τότε οι ποινές που προβλέπονται από τις διατάξεις είναι από υποβιβασμός έως αποβολή από τις επαγγελματικές κατηγορίες.

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού μπορεί να παρέμβει και αυτοβούλως, ώστε να διαπιστώσει αν υπάρχουν παραβάσεις στα μετοχολόγια των δύο ΠΑΕ και πώς προέκυψε η εξαγορά των εγκαταστάσεων της μίας ΠΑΕ από εταιρία συμφερόντων ιδιοκτήτη άλλης ΠΑΕ.

Για τις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας ή πολυϊδιοκτησίας το άρθρο 69 του Νόμου 2725/1999 περιγράφει τις ποινές, που περιλαμβάνουν ακόμα και αποβολή από τα επαγγελματικά πρωταθλήματα.

Συγκεκριμένα στις ενότητα 9, 10, 12 αναφέρει:

Ως απαγορευμένη έμμεση απόκτηση, κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, θεωρείται και αυτή που επιτυγχάνεται μέσω άλλου νομικού προσώπου ή εταιρείας, εφόσον πρόκειται για συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920 ή στην οποία το υποκείμενο στους ως άνω περιορισμούς πρόσωπο είτε κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου είτε συμμετέχει στο όργανο διοίκησής της ή καθ` οιονδήποτε τρόπο στην διαχείρισή της είτε ασκεί κυριαρχική επιρροή στη διοίκηση ή την λειτουργία της, ανεξάρτητα από το ποσοστό κεφαλαίου που διαθέτει σε αυτήν.

10. Διαχειριστές ή Μέλη οργάνου διοίκησης ή διευθυντικά στελέχη Α.Α.E., καθώς και οι σύζυγοι και οι μέχρι δεύτερου βαθμού συγγενείς τους, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή εταιρείες που αποκτούν δικαιώματα διοίκησης ή να αναλαμβάνουν διευθυντικά καθήκοντα Α.Α.Ε. απαγορεύεται με ποινή απόλυτης ακυρότητας της δικαιοπραξίας, να αποκτούν αμέσως ή εμμέσως, σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, μετοχές ή δικαιώματα διοίκησης ή να αναλαμβάνουν διευθυντικά καθήκοντα άλλης Α.Α.Ε. του ίδιου ή άλλου αθλήματος. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για τα φυσικά πρόσωπα που είτε συμμετέχουν στη διοίκηση, είτε ασκούν διευθυντικά καθήκοντα είτε είναι Μέλη των ως άνω νομικών προσώπων ή εταιρειών που αποκτούν δικαιώματα διοίκησης ή ασκούν διευθυντικά καθήκοντα μιας Α.Α.Ε. Πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η οικονομική διαχείριση Τ.Α.Α. ή είναι Μέλη ή διοικητές τέτοιων νομικών προσώπων, απαγορεύεται, με ποινή απόλυτης ακυρότητας της δικαιοπραξίας, να αποκτούν μετοχές ή να αναλαμβάνουν διαχειριστικά ή διευθυντικά καθήκοντα Α.Α.Ε. άλλου ιδρυτικού αθλητικού σωματείου, καθώς και να συμμετέχουν ως Μέλη ή διοικητές σε νομικά πρόσωπα ή εταιρείες που είναι μέτοχοι μιας τέτοιας A.A.E..

12. Σε περίπτωση κατά την οποία παραβιασθεί κάποια από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού με υπαιτιότητα οργάνων της Α.Α.Ε., η ομάδα της αποβάλλεται από το πρωτάθλημα, με απόφαση του οικείου δικαιοδοτικού οργάνου, το οποίο επιλαμβάνεται ύστερα από έκθεση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού ή μετά από προσφυγή όποιου έχει έννομο συμφέρον.

Το «ΦΩΣ» στην πόρτα σας και στον υπολογιστή σας