Δήμος Αθηναίων: Προκήρυξη για προσλήψεις 140 ατόμων - Ποιες ειδικότητες αφορά

Διορία μέχρι και την Παρασκευή 24/5 θα έχουν οι ενδιαφερόμενοι για να κάνουν αίτηση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 140 ατόμων από τον Δήμο Αθηναίων.

Δήμος Αθηναίων: Προκήρυξη για προσλήψεις 140 ατόμων - Ποιες ειδικότητες αφορά

Η προκήρυξη αφορά στην κάλυψη εποχικών αναγκών των Παιδικών Εξοχών, 16 ειδικοτήτων (Οδηγοί, Μάγειρες, Γυμναστές, Εργάτες, Νοσηλευτές κ.ά), με διάρκεια σύμβασης από 22/06/2024 έως και 21/09/2024.

Δείτε εδώ την προκήρυξη:

Δήμος Αθηναίων

Πώς θα κάνετε την αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία, και να την υποβάλουν μαζί με αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Αυτοπροσώπως, στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων – Λιοσίων 22 Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου 2ος όροφος.
  • Με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην ίδια διεύθυνση.
  • Ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας αναγράφοντας στον φάκελο:

Δήμος Αθηναίων, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου 2ος Όροφος, Λιοσίων 22, Σ.Κ. 10438, Αθήνα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Σμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, υπόψη κου Γιαννέλη (τηλ. επικοινωνίας: 2105277450, 2105277452, 2105277480, 2105277484, 2105277509 , 2105277510, 2105277514, 2105277516, 2105277520).

ΠΗΓΗ: CNN