27 νέες θέσεις εργασίας στον Δήμο Κηφισιάς

Ο  δήμος Κηφισιάς ανακοίνωσε  προσλήψεις νέου έκτακτου προσωπικού, με σύμβαση εργασίας.

27 νέες θέσεις εργασίας στον Δήμο Κηφισιάς

Ο δήμος Κηφισιάς ανακοίνωσε προσλήψεις νέου έκτακτου προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για 27 διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

Οι ειδικότητες των θέσεων εργασίας αφορούν χειριστές μηχανημάτων έργου, ηλεκτρολόγους, οδηγούς, βοηθητικό προσωπικό και εργάτες.

Οι προσλήψεις προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, αφορούν συνολικά 27 ατόµων, για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας του ∆ήµου Κηφισιάς για τις εξής κατά αριθµό ατόµων ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη διάρκεια σύµβασης:

Οι θέσεις εργασίας στο δήμο Κηφισιάς

-ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου (1 θέση)

-ΔΕ Ηλεκτρολόγος (2 θέσεις)

-ΔΕ Οδηγοί Γ΄ Κατηγορίας (8 θέσεις)

-ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό (Εργάτες Πυρόσβεσης) (6 θέσεις)

-ΥΕ Εργάτες Πράσινου (Κοπή Χλόης - Αποψίλωση) (5 θέσεις)

-ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό (Πυροφύλακες) (5 θέσεις)

Τα γενικά προσόντα πρόσληψης

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

1. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

2. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαµβάνονται

3. Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 15 (στρατιωτικές υποχρεώσεις) και 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (ποινική καταδίκη, υποδικία, στερητική ή επικουρική δικαστική συµπαράσταση)

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόµενοι/ες µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

Αίτηση

Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας φωτοαντίγραφο των κρίσιµων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών που αναφέρονται ο αριθµός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ηµεροµηνία γεννήσεως πρέπει να προσκοµισθεί και πιστοποιητικό γεννήσεως)

Τίτλος σπουδών (όπου απαιτείται)

Τα κατά περίπτωση και ειδικότητα απαιτούµενα αποδεικτικά πιστοποίησης της επάρκειας, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο µέρος Γ΄ (ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ) της παρούσας ανακοίνωσης

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να ισχύουν τόσο κατά την ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά την ηµεροµηνία πρόσληψης.

Οι ενδιαφερόµενοι/ες µπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Τµήµα Πρωτοκόλλου του ∆ήµου (∆ιονύσου και Μυρσίνης – ισόγειο) προσκοµίζοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρόσληψης , εντός προθεσµίας 4 εργασίµων ηµερών, που αρχίζει από την εποµένη εργάσιµη ηµέρα της ανάρτησής της στους χώρους ανακοινώσεων του ∆ήµου.

Οι ενδιαφερόµενοι/ες µπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο Τµήµα Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού – Μητρώων και ∆ιαδικασιών Προσωπικού (Εµµ.Μπενάκη 3 – 2ος όροφος) , τηλέφωνα επικοινωνίας 2132007186-155-153-189

Δείτε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη των θέσεων του Δήμου Κηφισιάς, πατώντας ΕΔΩ.