Υπουργείο Παιδείας: 2.000 δικαιούχοι θα λάβουν από 1.300 ευρώ – Τα δικαιολογητικά

2.000 μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες, οι οποίοι θα διεξάγουν επικουρικό διδακτικό έργο σε προπτυχιακά προγράμματα, θα λάβουν υποτροφίες από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 2,6 εκατ. ευρώ για τα ΑΕΙ της χώρας.

Υπουργείο Παιδείας: 2.000 δικαιούχοι θα λάβουν από 1.300 ευρώ – Τα δικαιολογητικά

Η διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου αφορά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 και συνίσταται στη διενέργεια κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων, καθώς και στην ενισχυτική διδασκαλία επιπρόσθετα της κύριας διδασκαλίας προπτυχιακών μαθημάτων.

Οι υποτροφίες εξασφαλίζονται με Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπεγράφη την Τετάρτη (9/2), στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ.

«Συνεχίζεται και φέτος ο επιτυχημένος θεσμός των ανταποδοτικών υποτροφιών, που έχει διττό στόχο: στηρίζει αφ’ ενός το διδακτικό έργο των Πανεπιστημίων μας, αφ’ ετέρου τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους υποψήφιους διδάκτορες, με διδακτική εμπειρία και οικονομικούς πόρους», δήλωσε η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως.

Οι δυνητικοί υπότροφοι

Ως δυνητικοί υπότροφοι ορίζονται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες οι οποίοι φοιτούν σε προγράμματα σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου τα οποία οργανώνονται από Τμήματα της ίδιας Σχολής κάθε Α.Ε.Ι..

Στα προγράμματα σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου ενός Τμήματος συμπεριλαμβάνονται και τα διατμηματικά ή διιδρυματικά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ή προγράμματα σπουδών τρίτου κύκλου με συνεπίβλεψη του άρθρου 43 του ν. 4485/2017 (Α ́114), τα οποία οργανώνει και στα οποία συμμετέχει το Τμήμα.

Το ύψος της υποτροφίας

Το ύψος μίας πλήρους υποτροφίας ανέρχεται στο ποσό των χιλίων τριακοσίων ευρώ (1.300 €). Μία πλήρης υποτροφία δύναται να κατατμηθεί σε δύο (2) επιμέρους ισόποσες υποτροφίες των εξακοσίων πενήντα ευρώ (650 € με απόφαση του αρμοδίου, ανά περίπτωση, οργάνου .

Υποχρεώσεις υποτρόφων

1. Ως υποχρέωση κάθε υποτρόφου ορίζεται η διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου συνολικής διάρκειας εκατόν εξήντα (160) ωρών σε ένα (1) γνωστικό αντικείμενο, στο οποίο μπορεί να συμπεριλαμβάνονται κατ ‘ ανώτατο όριο έως τέσσερα (4) μαθήματα του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου ενός Τμήματος.

2. Το επικουρικό διδακτικό έργο της παρ. 1 προσφέρεται σε μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος, τα οποία είναι υποχρεωτικά του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου (υποχρεωτικά, υποχρεωτικής επιλογής ή ελεύθερης επιλογής) του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών κάθε Τμήματος.

3. Ειδικότερα, το επικουρικό διδακτικό έργο της παρ. 1 περιλαμβάνει:

α) Την επικουρία του εκπαιδευτικού έργου των μελών Δ.Ε.Π. και του λοιπού τακτικού και έκτακτου διδακτικού προσωπικού του Τμήματος σε μαθήματα του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου, όπως αυτά θα καθοριστούν στην πρόσκληση του άρθρου 10,

β) τη διεξαγωγή φροντιστηριακών μαθημάτων, με σκοπό την καλύτερη εμπέδωση/κατανόηση του γνω- στικού αντικειμένου του θεωρητικού μέρους του μαθήματος και τη διενέργεια πρακτικών ασκήσεων,

γ) την υποστήριξη του εργαστηριακού, πρακτικού ή κλινικού μέρους μαθήματος, υπό την καθοδήγηση και εποπτεία του κάθε διδάσκοντος το μάθημα,

δ) τη διόρθωση εργασιών ως προς το θεωρητικό ή εργαστηριακό ή πρακτικό μέρος των φροντιστηριακών μαθημάτων,

ε) τη συμμετοχή στην επιτήρηση των τελικών εξετάσεων και των ενδιάμεσων διαγωνισμάτων (προόδων) των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος που υποστηρίζουν.

4. Η διενέργεια των φροντιστηριακών μαθημάτων της περ. β ́ της παρ. 3, πραγματοποιείται υποχρεωτικά επιπλέον των διδακτικών ωρών διαλέξεων θεωρίας κάθε μαθήματος, όπως αυτές έχουν καθοριστεί στο ισχύον πρόγραμμα σπουδών και το ωρολόγιο πρόγραμμα του κάθε Τμήματος. Η ενισχυτική διδασκαλία του παρόντος άρθρου σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά το διδακτικό έργο, το οποίο αφορά στην παροχή αυτοδύναμου διδακτικού έργου, το οποίο διεξάγεται αποκλειστικά από το τακτικό ή έκτακτο διδακτικό προσωπικό του κάθε Α.Ε.Ι., σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4009/2011.

Διαδικασία κατανομής ωρών επικουρικού διδακτικού έργου

1. Το περιγραφόμενο επικουρικό διδακτικό έργο ανά γνωστικό αντικείμενο και τα επιμέρους μαθήματα που εντάσσονται σε αυτό, καθορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Ειδικότερα, ο αριθμός των ωρών παροχής επικουρικού διδακτικού έργου κατανέμεται ανά μάθημα σύμφωνα με τις ανάγκες του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών κάθε Τμήματος.

Ο αριθμός των ωρών δύναται να διαφέρει ανά μάθημα του γνωστικού αντικειμένου και μπορεί να αναπροσαρμόζεται κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

2. Ο συνολικός αριθμός των ωρών επικουρικού διδακτικού έργου κάθε υποτρόφου ανέρχεται σε εκατόν εξήντα (160) ώρες αθροιστικά για όλα τα μαθήματα ανά προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο για μια πλήρη υποτροφία, και αντίστοιχα σε ογδόντα (80) ώρες αθροιστικά για όλα τα μαθήματα ανά προκηρυσσόμενο αντικείμενο για μια μερική υποτροφία. Κατ’ ελάχιστον το 40% του συνολικού αριθμού ωρών αντιστοιχεί στις υποχρεώσεις επικουρικού διδακτικού έργου.

3. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, καθορίζεται ο αριθμός των τμημάτων (μικρών ομάδων που δεν υπερβαίνουν τον αριθμό των τριάντα φοιτητών) για τη διεξαγωγή φροντιστηριακών μαθημάτων ανά μάθημα του προγράμματος σπουδών καθώς και το ωρολόγιο πρόγραμμα διεξαγωγής αυτών. Η απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για τον καθορισμό των τμημάτων και το ωρολόγιο πρόγραμμα διεξαγωγής του επικουρικού διδακτικού δύναται να επικαιροποιείται βάσει των εκπαιδευτικών αναγκών του Τμήματος και του βαθμού ανταπόκρισης των φοιτητών στην οργάνωση των φροντιστηριακών μαθημάτων.

4. Το επικουρικό διδακτικό έργο παρέχεται υπό την επίβλεψη του διδακτικού προσωπικού (Μελών Δ.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π, Ε.Ε.Π, ακαδημαϊκών υποτρόφων, διδασκόντων π.δ. 407/1980, ομότιμων καθηγητών) , που έχει αναλάβει την αυτοδύναμη διδασκαλία του κάθε μαθήματος.

5. Ο επιβλέπων διδάσκων κάθε μαθήματος πιστοποιεί με βεβαίωσή του προς τον Πρόεδρο του Τμήματος, τις συνολικές ώρες επικουρικού διδακτικού έργου που διεξήχθησαν από κάθε υπότροφο στο πλαίσιο κάθε μαθήματος. Μετά την ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού εξαμήνου, συμπεριλαμβανομένης της εξεταστικής περιόδου αυτού, βάσει των αποφάσεων των Συνελεύσεων για τον καθορισμό του ωρολογίου προγράμματος διεξαγωγής επικουρικού διδακτικού έργου και των βεβαιώσεων των επιβλεπόντων διδασκόντων, ο Πρόεδρος του Τμήματος πιστοποιεί τον αριθμό των συνολικών ωρών επικουρικού διδακτικού έργου, που διεξήγαγε ο κάθε υπότροφος ανά γνωστικό αντικείμενο.

Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείονται από τη δυνατότητα να λάβουν υποτροφία , οι ακόλουθες κατηγορίες φυσικών προσώπων:

α) Mεταπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι έχουν υπερβεί τον κανονικό χρόνο φοίτησης του προγράμματος σπουδών β ́ κύκλου, στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση Ίδρυσης του Π.Μ.Σ.

β) Δημόσιοι υπάλληλοι ή δημόσιοι λειτουργοί που απασχολούνται σε φορείς του δημοσίου τομέα κατά την έννοια των περ. α’ έως στ ́ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α ́143).

γ) Ακαδημαϊκοί υπότροφοι της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α ́195), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 58 του ν. 4386/2016 και ισχύει σε οποιοδήποτε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής,

δ) Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.ΤΕ.Π. των Α.Ε.Ι. ή συμβασιούχοι διδάσκοντες του π.δ. 407/80 σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

ε) Ερευνητές σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

στ) Φυσικά πρόσωπα, που λαμβάνουν ήδη μια (1) πλήρη ανταποδοτική υποτροφία του άρθρου 5.

Διαδικασία επιλογής υποτρόφων
1. Η επιλογή των υποτρόφων πραγματοποιείται μέσω δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία επισπεύδεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε., υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. και αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του κάθε Ιδρύματος, του Α.Ε.Ι. και το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

2. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 9, η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. εγκρίνει την προκήρυξη για την επιλογή των υποτρόφων του Ιδρύματος, σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου, τις σχετικές αποφάσεις των Συνελεύσεων των Τμημάτων του οικείου Α.Ε.Ι. και τις διατάξεις της παρούσας.

Ειδικότερα, η πρόσκληση για την επιλογή των υποτρόφων περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων, τους λόγους αποκλεισμού από τη διαδικασία της πρόσκλησης, τις υποχρεώσεις των υποτρόφων, σε περίπτωση επιλογής τους, το ποσό της προς απόδοση υποτροφίας, τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων υποτρόφων, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανά περίπτωση προς απόδειξη των προς αξιολόγηση κριτηρίων και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας και των συνοδευτικών δικαιολογητικών όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα. Επιπλέον, των ως άνω στοιχείων, στην πρόσκληση αναφέρονται ανά Τμήμα:

α) Τα γνωστικά αντικείμενα και τα μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, στο πλαίσιο του οποίου θα παρασχεθεί επικουρικό διδακτικό έργο,

β) ο αριθμός των προς απόδοση ανταποδοτικών υποτροφιών ανά προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο και το είδος των προς απόδοση υποτροφιών (πλήρης ή μερική),

γ) η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, η οποία δεν μπορεί να συντομότερη των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών.

3. Οι αιτήσεις των υποψηφίων, καθώς και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά τους, υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά προς τη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. Η υποβολή αίτησης με διαφορετικό τρόπο από τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης.

4. Η αξιολόγηση των αιτήσεων πραγματοποιείται από Επιτροπή Αξιολόγησης, αποτελούμενη από τρία (3) τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, τα οποία είναι Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με αυτά των προκηρυσσόμενων γνωστικών αντικειμένων της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που τα προκηρυσσόμενα γνωστικά αντικείμενα με τα επιμέρους μαθήματα του προγράμματος σπουδών, διαφοροποιούνται ουσιωδώς μεταξύ τους, είναι δυνατή η συγκρότηση περισσοτέρων Επιτροπών Αξιολόγησης.

5. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, η Επιτροπή Αξιολόγησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών αξιολογεί τις αιτήσεις των υποψηφίων σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης και υποβάλλει σχετική εισήγηση προς τη Συνέλευση του Τμήματος. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης, εγκρίνονται οι πίνακες κατάταξης και απορριπτέων υποψηφίων ανά προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο. Η απόφαση της Συνέλευσης διαβιβάζεται ηλεκτρονικά προς τη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε.. Οι πίνακες κατάταξης και απορριπτέων υποψηφίων ανά γνωστικό αντικείμενο επι- κυρώνονται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε., του Α.Ε.Ι. και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

6. Κατά της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, με την οποία κυρώνονται οι προσωρινοί πίνακες οποιοσδήποτε υποψήφιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών. Η υποβολή της ένστασης πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε., όπου υπεβλήθησαν οι αιτήσεις υποψηφιότητας. Οι προβαλλόμενοι λόγοι επί της ενστάσεως θα πρέπει να είναι ειδικώς και επαρκώς αιτιολογημένοι και να στηρίζονται στους όρους της πρόσκλησης και την αξιολόγηση των υποψηφίων.

7. Αρμόδιο όργανο για την εξέταση των ενστάσεων της παρ. 6 είναι η Επιτροπή Ενστάσεων της παρ. 3 του άρθρου 64 του ν. 4485/2017, η οποία αποφαίνεται επί του περιεχομένου των ενστάσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της ως άνω προθεσμίας η ένσταση θεωρείται ότι έχει απορριφθεί σιωπηρά.

8. Οι προσωρινοί πίνακες καθίστανται αυτοδικαίως οριστικοί, χωρίς να απαιτείται η έκδοση απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων ή της προθεσμίας εξέτασης των ενστάσεων από την Επιτροπή Ενστάσεων, σε περίπτωση άσκησης ενστάσεων. Μετά την εξέταση των ενστάσεων οι τελικοί πίνακες των οριστικών αποτελεσμάτων επικυρώνονται από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Κριτήρια αξιολόγησης

Δικαιολογητικά

Κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος υποβάλει σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, ως συνοδευτικά δικαιολογητικά της αίτησης υποψηφιότητας τα ακόλουθα:

α) Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας,

β) πρόσφατο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,

γ) φωτοαντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος τμήματος ή Σχολής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., συνοδευόμενο από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας,

δ) φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος συνοδευόμενο από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (για τους υποψήφιους που κατέχουν ήδη έναν ή περισσότερους τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών),

ε) βεβαίωση της Γραμματείας του τμήματος ότι ο υποψήφιος είναι υποψήφιος διδάκτορας με

αναφορά του τίτλου της υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (για τους υποψήφιους που είναι υποψήφιοι διδάκτορες),

στ) βεβαίωση της Γραμματείας του τμήματος ότι ο υποψήφιος είναι μεταπτυχιακός φοιτητής με αναφορά του τίτλου και τυχόν ειδίκευσης του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, στο οποίο είναι εγγεγραμμένος (για τους υποψήφιους που είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές),

ζ) αποδεικτικό/ά προηγούμενης έμμισθης ή άμισθης εμπειρίας στη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου,

π.χ. βεβαίωση από τον επιβλέποντα του μαθήματος, ή τον Πρόεδρο του τμήματος ή τον Κοσμήτορα σε περίπτωση μονοτμηματικής Σχολής, στην οποία αναφέρεται το επικουρικό διδακτικό έργο του υποψηφίου (μάθημα και ώρες) ή/και σύμβαση διεξαγωγής επικουρικού διδακτικού έργου,

η) για την απόδειξη της πλήρωσης του κριτηρίου των δημοσιεύσεων ή/και ανακοινώσεων σε συνέδρια, απαιτείται η αναφορά των απαιτούμενων ελάχιστων στοιχείων αυτών στο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα της περ. β ́,

θ) δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την κατοχή των κριτηρίων αριστείας (π.χ. λήψη άλλης υποτροφίας, απόδοση χρηματικών βραβείων λόγω αριστείας κατά την απόδοση των σπουδών του),

ι) υπεύθυνη δήλωση από την οποία να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 8 της παρούσας.

Σύμβαση απόδοσης υποτροφίας – Υλοποίηση

1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 10, συνάπτεται σύμβαση υποτροφίας μεταξύ του επιλεγέντος υποτρόφου, του Προέδρου του τμήματος, του νόμιμου εκπροσώπου του Ε.Λ.Κ.Ε. και του Επιστημονικού Υπεύθυνου του έργου κατά το άρθρο 56 του ν. 4485/2017 (Α ́114).

2. Η σύμβαση απόδοσης υποτροφίας περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον το είδος της προς απόδοση υποτροφίας (πλήρης ή μερική), το ποσό της προς απόδοση υποτροφίας, τις υποχρεώσεις του υποτρόφου, το γνωστικό αντικείμενο, τα μαθήματα στο πλαίσιο των οποίων θα παράσχει επικουρικό διδακτικό έργο καθώς τον τρόπο καταβολής της υποτροφίας σύμφωνα με το άρθρο 14. Περίληψη της σύμβασης του δικαιούχου αναρτάται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με επιμέλεια της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε.

Διαδικασία καταβολής υποτροφίας
1. Η απόδοση της υποτροφίας που αφορά στη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου πραγματοποιείται εφάπαξ μετά την ορθή εκτέλεση του έργου του υποτρόφου.

2. Η απόδοση της υποτροφίας πραγματοποιείται μετά από την υποβολή αιτήματος πληρωμής του Επιστημονι- κού Υπευθύνου του έργου προς τη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε., συνοδευόμενο από βεβαίωση του Επιστημονικού Υπευ- θύνου περί καλής εκτέλεσης του επικουρικού διδακτικού έργου που του είχε ανατεθεί και τη βεβαίωση του Προέ- δρου του τμήματος.

3. Η εξόφληση των υποτροφιών πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.

4. Οι ανταποδοτικές υποτροφίες δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο, κράτηση ή ασφαλιστική εισφορά σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4610/2019 (Α ́70).

Διαβάστε ολόκληρο το ΦΕΚ

Πηγή: msn.gr