Bonus έως 20.000 ευρώ στις επιχειρήσεις του Πειραιά

Τη δυνατότητα να λάβουν έως 20.000 ευρώ έχουν οι επιχειρήσεις του Πειραιά μέσω μιας νέας δράσης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας.

Bonus έως 20.000 ευρώ στις επιχειρήσεις του Πειραιά

Στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στον Δήμο Πειραιά» συνολικού προϋπολογισμού 7 εκατ. ευρώ, ενισχύονται μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις του Δήμου Πειραιά.

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 1.500 ευρώ και μέγιστο τα 20.000 ευρώ.

Η ένταξη των προτάσεων θα γίνει με απόφαση του Δημάρχου Πειραιά.

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των ερευνητικών προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται το διάστημα από 16 Ιουνίου έως και την καταληκτική ημερομηνία 31/08/2021.

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό επιχορήγησης προκύπτουν από το άθροισμα:
– των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης
– των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
– του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών
– του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση ( πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)
– του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές- Βιολογικές δραστηριότητες)
– των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων.

Επισημαίνεται ότι αποδεκτές είναι μόνο οι αιτήσεις των επιχειρήσεων που:
α) Έχουν υποβάλλει την δήλωση φορολογίας εισοδήματος για την χρήση του 2019 εμπρόθεσμα σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία και
β) Θα συμπληρώσουν τα ποσά των προαναφερθέντων πεδίων με τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (φορολογικό έντυπο Ε3 χρήσης 2019, όπως εξάγεται από την πλατφόρμα συστημάτων) που έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία.

Σε περίπτωση που μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έχει υποβληθεί τροποποιητική δήλωση Ε3 πρέπει να υποβληθούν και οι δύο για να διαπιστωθεί ότι έχουν χρησιμοποιηθεί τα ποσά των προαναφερθέντων πεδίων της τελευταίας χρονικά εμπρόθεσμης δήλωσης.

Διευκρινίζεται ότι, σε περιπτώσεις που επιχείρηση δραστηριοποιείται τόσο εντός όσο και εκτός του Δήμου Πειραιά, θα πρέπει η δικαιούχος να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/86, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνει τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για την λειτουργία της εγκατάστασης/υποκαταστήματος στον Δήμο Πειραιά προκειμένου να υπολογιστεί το ύψος του κεφαλαίου κίνησης επί αυτού του ποσού.

Σε κάθε περίπτωση η αναλογία αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη αναλογία του πλήθους των εργαζομένων (σε ΕΜΕ) που απασχολούνται εντός Δήμου Πειραιά σε σχέση με το σύνολο της επιχείρησης αθροιστικά εντός και εκτός Δήμου Πειραιά, το οποίο θα επιβεβαιώνεται κατά την αξιολόγηση.

Στρατηγικός στόχος της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης στον Πειραιά είναι να συμβάλει στην ανασύνταξη της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας, ενισχύοντας τομείς και δράσεις που αξιοποιούν τα τοπικά, περιφερειακά και εθνικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Η ενδυνάμωση του υφιστάμενου άτυπου ναυτιλιακού cluster, οργανικού τμήματος της γαλάζιας οικονομίας, στο πλαίσιο μάλιστα μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης που αφορά το περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία, έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει μετρήσιμα και πολύ σημαντικά αποτελέσματα.

Μέσα από τη σύνδεση έρευνας και επιχειρηματικότητας, την ενσωμάτωση καινοτομιών και τεχνολογιών πληροφορίας στο τοπικό επιχειρηματικό κύκλωμα και τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων, τη διασύνδεση των επιχειρήσεων και τη μετατροπή του άτυπου cluster σε μια συστηματική δομή με τους απαραίτητους μηχανισμούς για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, μέσα από εκπαίδευση και ανάπτυξη νέων επιχειρηματιών και επιχειρήσεων, την ωρίμανση, πρακτική εφαρμογή επιχειρηματικών/ επιστημονικών ιδεών και σύνδεσή τους με τις ανάγκες της αγοράς, με την ζήτηση για προϊόντα και υπηρεσίες, η αίγλη του ναυτιλιακού κέντρου μιας διεθνούς εμβέλειας δύναμης στον κλάδο μπορεί να αναγεννηθεί.

πηγή: powergame.gr