O Σωκράτης Κόκκαλης και το τελευταίο χαρτί για τη διάσωση της Intralot

Πώς ερμηνεύεται η συμφωνία που ανακοίνωσε η Intralot – Τι δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της INTRALOT Σωκράτης Κόκκαλης.

O Σωκράτης Κόκκαλης και το τελευταίο χαρτί για τη διάσωση της Intralot

Ως ύστατη προσπάθεια για τη διάσωση της Intralot εκτιμάται η σύναψη σύμβασης δέσμευσης «lock up» (ή «Συμφωνία lock up») με μία «ad hoc» ομάδα ομολογιούχων («Ad Hoc Group»), η οποία κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 75% επί του συνόλου των ομολογιών τύπου «Senior Unsecured Notes», συνολικού ύψους €250 εκατ. και λήξεως το 2021 («Ομολογίες SUNs 2021»), που ανακοίνωσε εταιρεία.

Η ιστοσελίδα liberal αναφέρει ότι «χρηματοδοτική ανάσα και περισσότερο χρόνο επιχειρεί να κερδίσει η Intralot με το πλαίσιο συμφωνίας που ανακοίνωσε χθες και αφορά στην αναδιάρθρωση του δανεισμού της μέσω της οποίας ενεχυριάζει το 49% των διεθνών της δραστηριοτήτων. Εννέα μήνες πριν την λήξη του ομολογιακού δανείου ύψους 250 εκατ. ευρώ, έχει καταφέρει να πείσει σημαντικό αριθμό πιστωτών της να αλλάξουν οι όροι δανεισμού των δύο, μη εξασφαλισμένων ομολογιακών δανείων της, αξίας 250 εκατ. ευρώ λήξεως Σεπτεμβρίου 2021 και 500 εκατ. ευρώ και λήξεως Σεπτεμβρίου 2024. Ωστόσο έχει ακόμη δρόμο να διανύσει…».

Oρόσημο στην προσπάθεια του Ομίλου

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η σύναψη της Συμφωνίας lock up αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην προσπάθεια του Ομίλου να υλοποιήσει τις συγκεκριμένες συναλλαγές που θα μειώσουν σημαντικά το επίπεδο μόχλευσης του ισολογισμού, θα επιμηκύνουν τη λήξη των ομολογιών και θα βελτιώσουν τη ρευστότητά του. Αυτό θα διευκολύνει τον Όμιλο να εκτελέσει το επιχειρηματικό του σχέδιο και να αξιοποιήσει νέες ελκυστικές επιχειρηματικές ευκαιρίες τόσο στον Λοταριακό κλάδο όσο και στον κλάδο του Αθλητικού Στοιχηματισμού.

Η εταιρεία βρίσκεται επίσης σε συζητήσεις με άλλους ομολογιούχους αναφορικά με τις εν λόγω συναλλαγές, τις οποίες σκοπεύει να συνεχίσει και μετά την υπογραφή της Συμφωνίας lock up.

Η δήλωση Κόκκαλη

O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της INTRALOT κ. Σωκράτης Π. Κόκκαλης, δήλωσε: «Η υπογραφή της δεσμευτικής Συμφωνίας lock up αποτελεί την επιτυχημένη έκβαση μιας ενδελεχούς διαδικασίας βελτιστοποίησης του Ισολογισμού του Ομίλου. Οι συναλλαγές θα βελτιώσουν σημαντικά την κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου, ενώ παράλληλα θα τεθούν οι βάσεις που θα στηρίξουν τη μελλοντική ανάπτυξη και θα πολλαπλασιάσουν την αξία που κατέχουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) μακροπρόθεσμα. Εκ μέρους της ηγετικής ομάδας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μας (stakeholders), συμπεριλαμβανομένων των ομολογιούχων μας, των πιστωτών, των μετόχων, των εργαζομένων και των πελατών μας, τόσο για την αφοσίωσή τους όσο και για τη συνεχή υποστήριξη που παρείχαν στην INTRALOT καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Προσβλέπουμε στη συνέχεια της συνεργασίας μας και σε αυτό το νέο κεφάλαιο που ξεκινάει για την INTRALOT».

Τι πετυχαίνει

Σύμφωνα πάντα με την ιστοσελίδα liberal, με τη νέα συμφωνία που ανακοίνωσε χθες, η ελληνική εταιρεία τυχερών παιγνίων, πετυχαίνει εν ολίγοις:

την απομόχλευση (deleverage) του χρέους συνολικού ύψους 750 εκατ. ευρώ προς τους ομολογιούχους κατά 15% έως 30%,

μεταθέτει τις όποιες πληρωμές ομολόγων για μετά το 2024, και

διαθέτει μέχρι και το 49% της θυγατρικής της εταιρείας που ελέγχει τις δραστηριότητες της στις ΗΠΑ σε ομολογιούχους που θέλουν να μετατρέψουν τους τίτλους των σε μετοχές της επιχείρησης.

Μείωση του ομολογιακού δανεισμού

Αναφορικά με την απομόχλευση, η εταιρεία έχει συμφωνήσει το «κούρεμα» και η ανταλλαγή ομολογιών με μετοχές της εταιρείας Intralot Inc., θα επιφέρει στον όμιλο μείωση του ομολογιακού δανεισμού κατά 113 έως 223 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό θα προέλθει από το κούρεμα του ομολογιακού δανείου που λήγει το Σεπτέμβριο του 2021 κατά 45 εκατ. ευρώ και από την συμφωνία της μετατροπής ομολογιών σε μετοχές της Intralot Αμερικής.

Ειδικότερα το μη εξασφαλισμένο ομολογιακό δάνειο, ονομαστικής αξίας 250 εκατ. ευρώ (Senior Unsecured Bonds) και λήξεως Σεπτέμβριος 2021 (SUN 2021) πρόκειται να αναχρηματοδοτηθεί με ένα νέο ομολογιακό δάνειο, υψηλής εξασφάλισης (Senior Secured Bond) ονομαστικής αξίας 205 εκατ. ευρώ και λήξεως το Σεπτέμβριο του 2025.

Η διάρκειά του μπορεί να συρρικνωθεί κατά 12 μήνες, μόνον στην περίπτωση που το μη εξασφαλισμένο ομολογιακό δάνειο της εταιρείας, ύψους 500 εκατ. ευρώ και λήξεως Σεπτέμβριος 2024 (SUN 2024) δεν θα αναχρηματοδοτηθεί κατά τη λήξη του. Με τον τρόπο αυτό η εταιρεία μειώνει το δανεισμό κατά 45 εκατ. ευρώ.

Τα υπόλοιπα 68 εκατ. ευρώ έως 178 εκατ. ευρώ απομόχλευσης, θα προέλθουν από την ανταλλαγή μετοχών της Intralot Ιnc. που ελέγχει τις δραστηριότητες του ομίλου στις ΗΠΑ.

Το «φιλέτο» του ομίλου Intralot

Πρόκειται για το «φιλέτο» του ομίλου Intralot, καθώς η αμερικανική αγορά πλέον αποτελεί το παράθυρο ευκαιρίας για την διάσωση του ομίλου, κάτι που ο Σωκράτης Κόκκαλης που συμβάλει καθοριστικά στις συζητήσεις με τους πιστωτές, αξιοποιεί ως διαπραγαμτευτικό εργαλείο για την τελική λύση διάσωσης της εταιρείας. Η συμφωνία προβλέπει την ανταλλαγή μέχρι το 49% των μετοχών με ομολογίες ονομαστικής αξίας 178 εκατ. ευρω.

Η ελληνική εταιρεία ήδη έχει συμφωνήσει με κατόχους ομολογιών αξίας 68 εκατ. ευρώ, την ανταλλαγή των τίτλων τους με μετοχές της Intralot Inc. που αντιστοιχούν στο 18,7% του μετοχικού κεφαλαίου. Μένει να συμφωνηθεί η ανταλλαγή επιπλέον 30,3% με τίτλους αξίας 110 εκατ. ευρώ. Η ανταλλαγή αυτή, σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, γίνεται σε τιμή κοντά στην τιμή διαπραγμάτευσης των ομολογιών στην ελεύθερη αγορά.

Αν το ποσό δεν συμπληρωθεί, τότε η συμμετοχή των ομολογιούχων θα παραμείνει μικρότερη του 49% στην Intralot Inc. Σε αντίθετη περίπτωση, που προσέλθουν στη συγκεκριμένη συμφωνία ομολογιούχοι με τίτλους αξίας άνω των 178 εκατ. ευρώ, τότε η συμμετοχή θα γίνει αναλογικά (pro rata) και μέχρι του ύψους του 49%. Η συμφωνία συμμετοχής των ομολογιούχων στην ανταλλαγή μετοχών θα παραμείνει ανοικτή προς τους κατόχους του SUN 2024 για περίπου ένα μήνα.

Τι επιτυγχάνουν οι δύο πλευρές

Με την συμφωνία αυτή, εφόσον τελικά καρποφορήσει, υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, τόσο για την ελληνικό όμιλο τυχερών παιγνίων, όσο και τους ομολογιούχους.

Για την ελληνική εταιρεία τυχερών παιγνίων, το πιο σημαντικό κέρδος είναι ότι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, δεν είναι υποχρεωμένη ν’ αποπληρώσει 250 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για μια πληρωμή η οποία αν δεν αναβληθεί μπορεί να οδηγήσει σε πιστωτικό γεγονός.

Το δεύτερο πλεονέκτημα της συμφωνίας για τον όμιλο Intralot είναι ότι εξυγιαίνει ως ένα βαθμό τον ισολογισμό του. «Κουρεύει» χρέος και βελτιώνει τα ίδια κεφάλαια. Μάλιστα η κατοχή ομολογιών αξίας 68 έως 178 εκατ. ευρώ, βελτιώνει ισόποσα τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης. Θετικό επίσης θεωρείται ότι δεν χάνει τον πλειοψηφικό έλεγχο του πιο σημαντικού τους περιουσιακού στοιχείου, που είναι η Intralot Inc.

Από την άλλη πλευρά οι ομολογιούχοι χάνουν μέρος του κεφαλαίου (45 εκατ. ευρώ), αλλά σε ένα πιθανό πιστωτικό γεγονός, ενδεχομένως να χάσουν το κεφάλαιό τους. Επιπλέον ορισμένοι από αυτούς βάζουν «πόδι» στο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας, την Intralot Inc. η οποία στο μέλλον μπορεί αποφέρει υπερξίες, είτε επειδή θα πωληθεί, θα εισέλθει σε ένα χρηματιστήριο κ.ο.κ.

Όριο για τη υλοποίηση της συμφωνίας είναι το 90%

Το ζητούμενο τώρα είναι κατά πόσο θα συμφωνήσουν οι ομολογιούχοι στην υλοποίηση της σχετικής συμφωνίας. Αυτό θεωρείται πλέον αρκετά πιθανό καθώς έχει συμφωνήσει το 75% του SUN 2021 ενώ το όριο για τη υλοποίηση της συμφωνίας είναι το 90%. Είναι κρίσιμο όμως να βρεθεί το επιπλέον 15% κατόχων ομολογιών SUN 2021.

Οι κάτοχοι του SUN 2021 κατέχουν και το 13% των τίτλων του SUN 2024 (68 εκατ. ευρώ), αλλά εκεί η συμφωνία είναι καθαρά οικειοθελής. Όποιος δεν επιθυμεί την ανταλλαγή των τίτλων με μετοχές της Intralot Inc., διατηρεί τους τίτλους τους προσδοκώντας τους τόκους και την αποπληρωμή του κεφαλαίου στο τέλος της λήξης, δηλαδή 15 Σεπτεμβρίου 2024.

Χθες η μετοχή της Intralot σημείωσε αύξηση κατά 20% κλείνοντας στα 0,196 ευρώ. Σημειώνεται ότι η διαπραγμάτευση γίνεται σε καθεστώς επιτήρησης.

Το «ΦΩΣ» στην πόρτα σας και στον υπολογιστή σας